Kaupunginhallituksella harvinaisen tyhjä lista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.4.2014, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. PS valitsee uuden varajäsenen Tom Packénille.

2 V 23.4.2014, Kaj/Kunnan asukkaan aloite (Merihaka-seura r.y.) Hakaniemen
sillan ajoneuvoliikenteen tunneloimisesta ja pyörätien rakentaminen

ok. Merihakaseura esittää että Merihaan silta korvattaisiin tunnelilla jahka sen uusimisen aika tulee.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-14_Khs_15_El_C6694695-9188-44DC-87A3-A025443CF245_Liite_pdf
Olen samaa mieltä moottoritiemäisten rakennelmien rumuudesta – ja sen takia silta kannattaakin aikanaan korvata matalammalla. Merihakaseura ei ota huomioon tunnelin suuaukkoja, jotka ovat nekin valtaisat. Esittelijä on vastauksessaan pitkälti samaa mieltä. Esittelijä kertoo meille myös että ”Aluetta käsittelevä ”Hakaniemen sillan ympäristö, suunnitteluperiaatteet” -työ käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2014.”

3 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle alueiden tutkimuksiin ja rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

ok. 5,12 miljoonaa euroa pääasiassa maaperän puhdistamiseen, pohjatutkimuksiin ja johtosiirtoihin. Mukana myös ”aaltoilututkimus” ja ”historiallisten karttojen digitointia”.

4 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi tuottavuustoimenpiteiden suunnittelusta siten, että niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin

ok. Pöydältä. Esittelijä toteaa, että lautakunnat ovat tuottavuusohjelman toimenpiteitä valitessaan ottaneet huomioon toivomusponnen tavoitteet.

5 Vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen valinta

ok. Bella Selenen eroprosessi jatkuu. Melkoinen määrä varajäsenyyksiä.

7 Kaupunginhallituksen edustajan valinta rakennuslautakuntaan ja ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan sekä varaedustajan valinta kaupunkisuunnittelulautakuntaan

ok. Kaupunginhallituksen varajäseneksi Tuomas Kurttilan tilalle nousee Kaarin Taipale, samalla Kaarin ottaa Tuomaksen seurantavastuut.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin Energian Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan muuttamisesta

ok. Puollamme ympäristöluvan myöntämistä. Helsingin Energia hakee lupamääräysten tarkistamista siten, että lämpökeskuksen polttoaine muutetaan vaiheittain raskaasta polttoöljystä kokonaan tai osittain kevyeen polttoöljyyn. Polttoainemuutos tehdään lämpökeskuksen savukaasupäästöjen vähentämiseksi.

2 Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan tarkkailusuunnitelmasta

ok. Vantaan jätteenpolttolaitos käynnistyy ensi syksynä. Nyt lausutaan laitoksen tarkkailusta. Ympäristökeskuksen mukaan tarkkailusuunnitelma täyttää tarkkailusuunnitelmalta kohtuudella edellytettävät vaatimukset.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus nro 12191, Tapaninkylä, Suutarila, Maatullinpuiston eteläosa)

ok. Valtuuston tammikuussa päättämästä kaavasta on jätetty neljä valitusta. ”Kaupunginhallitus katsoo, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. … Valitukset on jätettävä osin tutkimatta ja tutkituilta osin hylättävä.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Muutos vanhusneuvoston kokoonpanossa

ok. Kulttuurikeskus vaihtaa edustajaansa vanhusneuvostossa.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi Roihuvuoren ala-asteen oppilaspaikkojen riittävyydestä

ok. Roihuvuori-Marjaniemi -alueella on väestöennusteiden mukaan muutaman kymmenen oppilaspaikan vajaus. Tämän vuoksi opetusvirasto tuo kevään 2014 aikana opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon tarkastelun, jossa asia selvitetään.