Isoin uusi asia listalla ainakin itselleni Tanssin talon eteneminen! Tällä viikolla mahdollisesti äänestettävät asiat vielä viikoksi pöydälle koska sosialidemokraattien Torsti on poissa. Kun ei kiirettä ole niin välttelemme satunnaisia enemmistöjä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 20.1.2016, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle

Tätä nykyä koulujen hallinnollisista yhdistämisistä, perustamisista ja lakkauttamisista päättää valtuusto. Tai oikeastaan asiasta päättää ensin opetuslautakunnan suomen- tai ruotsinkielinen jaosto, sitten opetuslautakunta, sitten kaupunginhallitus ja viimein valtuustossa. Neljä eri päätöksenteon tasoa.

Opetustoimi on palveluverkkopäätösten suhteen poikkeus. Kaikissa muissa virastoissa päätökset tehdään lauta- tai johtkuntatasolla: terveysasemien ja sosiaalitoimen yksiköiden perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää sosiaali- ja terveyslautakunta, nuorisotoimen toimipaikoista nuorisolautakunta, kirjastoista ja kulttuuritoimen toimipaikoista kulttuuri- ja kirjastolautakunta, museoiden, työväenopistojen ym. toimipaikoista johtokunnat.

Olisi erittäin perusteltua siirtää opetustoimessa vastaava palveluverkkopäätösvalta opetuslautakunnalle. Esittelijä kertoo että näin on myös muissa suurissa kaupungeissa:

”Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä svenska rum -lautakunta päättävät peruskoulujen ja lukioiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Vantaalla toimivalta koulujen ja oppilaitosten perustamisessa ja lakkauttamisessa kuuluu opetuslautakunnalle. Tampereella lasten ja nuorten palvelujen lautakunta sekä osaamis- ja elinkeinolautakunta päättävät koulujen ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta.”

Vaikka pidänkin muutosta perusteltuna, koskisi nykyinen päätös käytännössä lähinnä tätä valtuustokautta – johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä kun lautakuntarakennetta muutenkin rukataan, myös johtosäännöt todennäköisesti uudistettaneen ja yhtenäistetään siten että palveluverkosta päättäminen siirtyy nykyistä opetuslautakuntaa vastaavalle tasolle.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 20.1.2016, Eräille yksityiskouluille vuokrattujen tonttien uudet vuokrausperusteet ja vuokrasopimusten jatkaminen (tontit 18625/3, 28221/3, 29135/1, 42052/4 ja 43125/2)

Yksityiskoulujen tonttivuokria nostetaan nykytasolle. 2016 korotetusta vuokrasta peritään 50 % ja nousee siitä 10% per vuosi siten että vasta 2021 peritään täyttä vuokraa. Tämä puolestaan otetaan sitten huomioon avustuksissa. Samalla kiinteistölautakunnan vuoteen 2045 asti vuokraamat tontit vuokrataan vuoteen 2065 saakka.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lähiöprojektin projektisuunnitelma kaudelle 2016−2017

ok. Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti / toimintamekanismi, joka keskittyy keskustan ulkopuolisiin alueisiin. Kaudella tavoitteina mm. täydennyskaavoituksen edistäminen (-> Meri-Rastila, Jakomäki), julkisen ympäristön parantaminen (kehäradan asemanseutujen kehittäminen (Pohjois- Haaga, Kannelmäki, Malminkartano)) sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

4 Lakkautettavat vakinaiset virat 1.1.2016 lukien

ok. 28 virkaa lakkautetaan, viranhaltijat on otettu vastaaviin työsuhteisiin tehtäviin, koska he eivät työssään käytä julkista valtaa.

7 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2016 ja vuoden 2015 rahoituspäätöksen tarkistaminen

Pöydälle. Iso läjä hankkeita ja iso läjä rahaa. Yhteensä 818 680 euroa hankkeiden jatkorahoitukseen ja 2 134 525 euroa uusien hankkeiden ja muutaman aiemmin vain vuodeksi kerrallaan tukea saaneen hankkeen rahoittamiseen.

Hankkeilla saadaan varmasti monta hyvää juttua käyntiin ja uutta tutkittua. Mutta kyllähän se mietityttää että olemme myöntämässä ”Helsinki City Labille” kolmen vuoden hankkeeseen lähes 1,5 miljoonaa euroa ja ainoa hanketta arvioiva poliittinen elin on kaupunginhallitus, joka ei näihin kyllä riittävällä tarkkuudella kykene tarttumaan.

Hanke luo kaupunkiin uudenlaisen kehittäjäverkoston ja kehittämisareenan. Kehittämistoimintaa tehdään näin näkyväksi ja toisilta oppiminen mahdollistuu. Hanke tehostaa parhaimmillaan kehittämistoimintaa ja se tulee olemaan iso askel kaupungin toimintakulttuurin muuttamisessa avoimempaan ja yhdessä tekemisen suuntaan. Ideoiden, projektien ja hankkeiden visuaalisten materiaalien tuomisella yhteen kohtauspaikassa on arvoa ideoiden ja tiedon jakamisessa ja tätä kautta innostamisessa. Nykyisellään kaupungin eri yksiköt ovat omia kokonaisuuksiaan. Innovatiivisuus pitää verkostoitumisesta ja ketteristä työskentelytavoista. City Lab voisi nostaa tämän toiminnan aivan toiselle tasolle. Arvokasta on myös vaiheittain, kokeilujen kautta etenevän kehitystyön tuominen esille. City Labin kautta pääsemme kokeilemaan nopein toimin parempia tapoja toimia kaupunkiorganisaatiossa. Myös kaupunkilaisten osaaminen, ideat ja kekseliäisyys saadaan mukaan kaupungin tulevaisuuden tekemiseen. Palvelumuotoilun työkalujen, eli erilaisten visuaalisten mallien, havainnointimenetelmien, konkretisaatioiden ja kiteytysten, tavoitteena on tuoda näkyviin palveluun liittyvät eri puolet – eli asiakaskokemus, palvelun tuottamisprosessi, tilat, henkilökunta, vuorovaikutustilanteet. Myös Helsingillä on hyvät lähtökohdat muotoilun hyödyntämiseen. Muotoilu tarjoaa kaupungille mahdollisuuksia kasvattaa tuotteisiin ja palveluihin sisältyvää arvoa. Muotoilu parantaa myös Helsingin kykyä erottautua. Samaan aikaan julkiseen talouteen kohdistuvat paineet rajoittavat mahdollisuuksia ylläpitää julkisia palveluita nykyisellä tavalla. City Lab toteutuessaan olisi keskeinen työkalu ja keino muotoilun parempaan hyödyntämiseen huomisen Helsingissä.

Jahas. 625 000 euroa vuodelle 2016.

KAUPUNGINJOHTAJA

8 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeidenrakentamista varten

ok. Vihdintielle 400 000 euroa ja 500 000 euroa Porvoonväylän meluesteisiin.

9 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Uutelan kanavan viimeistelytöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin

ok. 700 000 euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Puitesopimus rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelupalvelun tuottamisesta

ok. Lakimuutoksen vuoksi sovittelupalveluiden järjestelyvastuu siirtyy aluehallintovirastolta THL:lle. Siksi nykyinen kaupungin ja aluehallinnon välinen toimeksiantosopimus korvataan kaupungin ja THL:n välisellä puitesopimuksella.

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen visuaalisen ilmeen hyväksyminen

ok. Onhan se vähän hassua että nämä pitää kaupunginhallituksessa asti hyväksyä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-12-07_Khs_43_El_62268398-0410-4191-8D2E-3E2A9C5EC97F_Liite_pdf
2 Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmämuistiosta 2015:16 koskien nuorisolain uudistamista

ok. Kaupunginhallituksen esityksenä poikkeuksellisesti antaa lausuntona sekä sote-lautakunnan että nuorisolautakunnan lausunnot sellaisenaan. Hiukan poikkeuksellista, mutta lienee tässä tapauksessa perusteltua. Eroa lausunnoissa näyttää olevan eniten joidenkin ikärajoihin liittyvien kysymysten kohdalla. Keskustelua syntyi viime viikolla siitä että opetuslautakunnan lausunto puoltaa huumausainetestauksia nuorten työpajatoiminnassa. Tätä koskevan kappaleen voisi hyvin poistaa lausunnosta.

3 Tanssin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen hyväksyminen

OK! Upeaa että Tanssin talo on toteutumassa. Valtio ja kaupunki satsaavat rakennukseen molemmat 6 miljoonaa euroa ja vuotuisiin käyttökuluihin valtio satsaa 650 000 euroa ja kaupunki lisää siten että julkinen tuki kokonaisuudessaan on 1,334 miljoonaa euroa per vuosi.

Jonkin verran keskustelua on herännyt ratkaisusta, jossa Tanssin talon valtion rahoituksesta suurin osa hoidetaan siirtämällä Helsingin kaupunginteatterin ns. VOS-rahoitusta Tanssin Talolle. Nykyisessä taloustilanteessa ja myös hallituksen kokoonpanolla, Helsinkiin ei vaan kyetty saamaan enemmän VOS-henkilötyövuosia. Kannattaa kuitenkin muistaa että Tanssin Talo starttaa todenteolla vasta vuosien kuluttua ja VOS-järjestelmässäkin voi tapahtua vielä muutoksia ennen sitä. Ts. kaupunginteatterin lovi ei välttämättä 2020 ole konkreettisesti niin suuri kuin miltä nyt näyttää.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus nro 12309, Töölönkatu 28)

ok. Alma materini Sibelius-Akatemian entisen talon sisäpihalle suunnitellusta rakennuksesta valitettu. Toteamme että syyttä.

2 Tontin varaaminen Espoon Kilosta The International Childcare & Education Centre Play’n’Learn Oy:lle päiväkodin suunnittelua varten (Espoo, Kilo, kortteli 54149)

ok. Helsingin omistamalle tontille Espoossa suunnitellaan päiväkoti. Minkähän verran kokonaisuudessaan omistamme tämän kaltaisia pistetontteja muiden kaupunkien alueelta?

12 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta
4 Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointi ja nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyn seuranta

Kaksi iltakoulua merkitään tiedoksi.