Kaupunginhallitus 30.3.2015

Vaalit lähestyvät mutta kaupunginhallitus pyörii normaalisti. Tällä viikolla kansalaisten aloitteita, lausuntoja lakialoitteista ja vaihemaakuntakaavasta sekä iltakoulu ”Helsinki LED” -hankkeesta ja ulkovalaistuksesta.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 8.4.2015 Kaj / Kunnan asukkaan aloite Lasipalatsin sisäpihan (vanhan linja-autoaseman) elävöittämiseksi

ok. Vastaus ympäripyöreä, mutta alueen kehittäminen tulee tänä vuonna muuttumaan merkittävästi kun Amoksen hanke käynnistyy. Jahka ne ”kumpareet” ovat siinä, niin katsotaan mitä sinne sitten ylipäätään sopii…

2 V 8.4.2015 Kaj / Kunnan asukkaan aloite Tuulivoimaa Helsinkiin diner dash games for free! – Yes in my backyard!

ok. Tuulivoiman periaatteet tarkastellaan yleiskaavan yhteydessä tänä vuonna.

3 V 8.4.2015 Kaj / Kunnan asukkaan aloitteet Hakaniemen sillan korvaavasta tunnelivaihtoehdosta

ok. Kruununhaan asukasyhdistys r.y. ja Stadin rantaryhmä ehdottavat Hakaniemen sillan (eli sen Merihaan kohdalla olevan) korvaamista tunnelilla. Hakaniemen tuolle alueelle on suunnitteilla merkittävää täydennysrakentamista. Osa tästä mahdollistuu kun nykyinen silta on purettava – se alkaa tulla teknisen ikänsä päähän. Esittelijä toteaa että ”sisältö täsmentyy alueen kaavatyön myötä”, mutta lienee melko selvää että silta on tunnelia edullisempi vaihtoehto.

4 V 8.4.2015, Sj / Kunnan asukkaan aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille

ok. Esittelijä ei puolla ilmaista lippua yli 70-vuotiaille beautiful pictures for free. ”Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen.” Eläkeläisille on jo alennettu maksuluokka. Tämän lisäksi on hyvä muistaa että kaikki vanhukset tai eläkeläiset eivät ole varattomia.

5 V 8.4.2015, Ryj / Kunnan asukkaan aloite Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamisesta

Hankkeen edellyttämät investoinnit ovat yli 10 milj. euroa. Esittelijän mukaan matkustajien saamat palvelutasohyödyt, joita ovat lähinnä matka-aikahyödyt, eivät vastaa investoinnin kustannuksia, joten hanke ei ole kannattava.

Olen itse hiukan toista mieltä. Kyllä se metron sisäänkäynti Liisankadun kulmalla kummasti lisäisi koko sen nurkan elävyyttä. Kustannus toki kova hyötyyn nähden vimeo video herunterladen mac.

3 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa 26.-27.5.2015

ok. Säännölliset tapaamiset ovat olleet ihan hyödyllisiä – tilanne ja ongelmat isoissa kaupungeissa usein saman kaltaisia. Syksyllä kokous oli Turussa, nyt Oulussa.

4 Oikaisuvaatimus tietotekniikkapäällikön hankintapäätökseen asiassa Valvontakamerat ulkokäyttöön H123-14

ok. ”Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksymiseen ei ole hankintalain mukaisia perusteita. Hankintaoikaisuvaatimus on hylättävä.”

5 Tasa-arvotoimikunnan raportti toiminnastaan 2013-2014

ok. Merkitään tiedoksi. Tasa-arvotoimikunta ehdottaa perustettavaksi ilmeisestikin poikkihallinollista lautakuntaa:

Tasa-arvotoimikunta esittää pohdittavaksi mahdollisuutta perustaa Helsingin kaupunkiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslautakunta (vrt download python image. Human Rights – office esimerkiksi Reykjavikin kaupungissa), jonka alaisuuteen kerättäisiin yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain täytäntöönpano kunnan tasolla. Sukupuolten tasa-arvoa voitaisiin käsitellä lautakunnan jaostossa. Lautakunnalla pitäisi olla oma määräraha sekä virkamieskunta käytössään.

Oma lautakunta olisi kuitenkin aika erikoinen ratkaisu Helsingin hallintomallissa. Pikemminkin pyrkimys on ollut toiseen suuntaan. Ehkäpä kaupunginhallituksen johtamisjaosto voisi ottaa kantaa tähän valmistellessaan johtamisen uudistusta?

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä laiksi kaupunkiraideliikenteestä

ok youtube downloaden cc. Taustalla tarve kehittää lainsäädäntöä kun metro alkaa liikennöidä useamman kunnan alueella ja raitioliikennekin leviämässä vähitellen muihin kaupunkeihin! Lausunto pitää uutta sääntelyä perusteltuna, mutta esittää hyviä perusteluja sille että raitioliikenteen osalta yksityiskohtia tulisi vielä tarkastella uudella ja ulottaa sääntely ensi vaiheessa vain metroliikenteeseen.

Säätelyn käyttöönoton kustannuksiksi arvioidaan noin miljoona euroa ja vuotuiskustannuksiksi alle 200 000€. #normitalkoot, anyone?

2 Lausunto ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021

ok. Lausuntoa valmistelleiden lautakuntien arviot suunnitelmasta kiittäviä. Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvien esiintymisen todennäköisyyttä tai tulvien vahingollisia seurauksia herunterladen. ELY-keskus ja ”Helsingin ja Espoon” tulvaryhmä hoitavat työtä Uudellamaalla. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman loppuvuodesta 2015

3 Iltakouluasia: Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista
4 Iltakouluasia: Helsingin ulkovalaistuksen tarveselvitys

Mielenkiintoista!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-03-30_Khs_13_El_1731E67F-3204-45EB-AC51-14C4A6E846BD_Liite_pdf
Vaihtoehto kolme on kallis, mutta toisaalta vähentäisi 56 % Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen nykyisestä sähkönkulutuksesta! Aika vaikuttavaa teknistä kehitystä. Ennemmin tai myöhemmin tuollaiseen mentäneen.

5 Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeessa

ok. Ympäristökeskuksen mukaan ”hankkeen vaikutukset on riittävästi tiedossa ja selvitetty muiden lakien mukaisissa menettelyissä”. Tästä voi olla myös eri mieltä Väylän syventämishanke edellyttää yhteensä noin 1,3 milj.m3 ruoppauksia ja louhintaa openoffice for free. Skaala siis mittava.

SIVISTYSTOIMI

1 Sopimusten tekeminen yksityisten koulutuksen järjestäjien ja valtion kanssa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä

ok. Helsingin pitää tuoreen lain mukaisesti vastata psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä myös yksityisille ja valtion oppilaitoksille, jollei ”koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan”.

Kaupunki tiedusteli 41:ltä järjestäjältä kuinka he aikovat vastuun hoitaa. Noin puolet toivoi Helsingin hoitavan ja noin puolet puolestaan itse siten että kaupunki korvaa koulutuksen järjestäjälle ko. palveluiden järjestämisestä. Nyt päätetään siitä, millaisia korvauksia maksetaan.

Sopimus on tällä erää voimassa vain vuoden 2016 loppuun, sillä sote-uudistus voi hyvinkin muuttaa kokonaisuutta flight simulator x herunterladen.

Esittelijän mukaan talousarvioon tehty määrärahavaraus riittää kokonaisuutena kattamaan toisen asteen palvelujen rahoituksen, sillä tukeminen vähentää vastaavasti kaupungin itse järjestämien palvelujen tarvetta.

Opetuslautakunta oli yksimielisesti esityksen takana.

2 Vuokrasopimuksen jatkaminen Natura Viva Oy:n kanssa Vuosaaren
melontakeskuksen maa-alueesta

ok. Jälleen tällainen päätös kaupunginhallituksessa vain, jotta voivat solmia 15 vuoden sopimuksen, joka puolestaan mahdollistaa toimijalle opetus- ja kulttuuriministeriön tuen hakemisen. Johtosääntö mahdollistaa liikuntalautakunnalle sopimusten solmimisen vain 10 vuodeksi. Olisiko tässä johtosäännön rukkaamisen paikka?

3 Uusien virkojen perustaminen opetusvirastoon

ok pop up blocker chrome for free! 40 uutta luokanopettajan ja 20 erityisopettajan virkaa! Lisäksi yksi apulaisrehtori ja 8 lehtoria Stadin ammattiopistoon.

4 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet

ok. Opetustoimen palveluverkko – eli suomeksi missä koulut sijaitsevat ja minkä kokoisia ne ovat – on yksi kuntapolitiikan kuumimpia tunteita herättävistä keskustelunaiheista.

Palveluverkon kehittämisen tulisikin olla suunnitelmallista ja perustua selkeisiin ja johdonmukaisiin tavoitteisiin. Esitetyt linjaukset ovat mielestäni sellaisia. Toivon mukaan näiden kautta edeten päätöksenteko ei näytä aivan niin poukkoilevalta kuin miltä se varmasti on näyttänyt.

Esitys on opetuslautakunnan esityksen mukainen download self-disclosure. Opetuslautakunta oli yksimielinen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Pöydälle jotta ehditään tutustumaan. Lausunnosta puuttuu ainakin jotain varhaiskasvatuslautakunnan tekemiä muutosesityksiä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin Hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 10.12.2014 § 411 tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus 12248 Vuosaaren voimalaitosalue)

ok. Valtuuston päätöksestä valitettu. Todetaan että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan mentiin ja valitus aiheeton.

2 Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Lausunto ottaa voimakkaasti kantaa mm. Ramsinniemen rakentamiseen ”yleiskaavan mukaisesti” jo ennen kuin yksikään poliittinen elin on tehnyt päätöstä yleiskaavaluonnoksesta tai sen valinnoista. Ei näin. Tulemme tekemään vastaesityksen Ramsinniemen ja Vartiosaaren osalta.

Kommentit

  1. armas näkkileipä sanoo

    Aika vastenmielistä näyttää olevan peli taas siellä kaapin päällä. Ehkä ne, jotka haluavat joidenkin maksavan 1950-luvun vuokramaksuja, ovat myös valmiit siihen, että näille samoille kaupunki tarjoaa myös sitten 1950-luvun palvelut, eikä enää 2010-luvun, jos eivät halua muiden mukana niistä maksaa. Toiselta kantilta katsoen sitten ihmetyttää miksi on parempi antaa joidenkin kerätä enemmän pääomatuloja vain sen perusteella millä tontilla pytinki on.

    Herättää huolta kun ensin kertovat haluavansa mieluumminkin laajentaa hyvinvointivaltiota, mutta sitten eivät halua kerätä rahaa tasapuolisesti kaikilta. Lupauksia tulee pienille ihmisille, mutta eivät sitten pysty tuota menoa tarjoamaan mitään, kun rahoitus puuttuu. Jos ovat ihan tosissaan, niin päättelyketju on aika erikoinen koulutetuilta ihmisiltä. Missä se eriarvoistumispuhe nyt on, kun perusterveet tavalliset immeiset laitetaan eriarvoiseen asemaan? Ovatko uudemmilla tonteilla kalliimmalla asuvat nyt sitten vasemmiston mielestä niitä kapitalistisikoja, joilta sietääkin kerätä enemmän?

    Hotelli Marskin laajennuksesta näyttää tulevan kilpailija Atlas-talolle kömpelöiden laajennusten kastissa. Taloudellisestihan tässä ajassa on hyviäkin puolia ainakin Helsingissä, kun satama pomppasi +13% ja satojen miljoonien rakennushankkeet ovat käynnissä ja miljardihankkeetkin lähdössä pääsiäisen jälkeen liikkeelle. Korostanee vain Helsingin tärkeyttä myös Kepulandialle, mutta eiväthän ne muuta tee kuin pure ruokkivaa kättä. Kepulandialainen tehtaanomistaja on varmaan tyytyväinen tavaroidensa suuntaavan tänne, mutta miksi eivät kerro sitä sitten kepulaisille?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *