Maanantain kaupunginhallituksessa on varsin pitkä lista.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Investointipuolella yhteensä 2,35 miljoonan euron ylitystarve koska:

Rahana maksettava korvaus Senaatti-kiinteistöille on myönnetty kiinteistövirastolle ylitysoikeutena vuodelle 2012 mutta kaupan yhteydessä annettuja osuuksia maankäyttökorvauksen muodossa ei sisältynyt myönnettyyn määrärahaan. Kauppojen ja näihin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä on maankäyttökorvausten käsittely jäänyt talousarviovaikutusten osalta puutteelliseksi.

Lisäksi pienemmät ylitykset Pelastuslaitoksella (527k€), Arbiksella (55k€), Kulkella (14,5k€), Nuorisoasiankeskuksella (112k€) ja Henkilöstökeskuksella (345k€). Yhteensä noin miljoona euroa. Pelastuslaitosta lukuunottamatta ylitykset on perusteltu ennustettua paremmalla omien tulojen hankkimisella tai siirroilla.

2 V Vuoden 2012 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

ok. Se näissä ”sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa” aina mietityttää että mitä tapahtuu jos näitä ei tavoiteta. Todennäköisesti ei juuri mitään.

Metroliikenteessä tavoite on 99,96% luotettavuus – saavutettiin 99,94% eli ei kovin vakava ylitys.

Sen sijaan liikuntatoimessa on selvästi jännää:

Kalanpoikasia istutetaan kalatalousmaksun puitteissa, siikaa 100 000 – 200 000 kappaletta ja meritaimenia 50 000 kappaletta.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kalanpoikasista siikaa istutettiin 81 588 kappaletta ja meritaimenia 36 933 kappaletta. Liikuntavirasto maksoi vuonna 2012 ELY-keskukselle kalatalousmaksua yhteensä 76 000 euroa. ELY-keskus ei saamastaan maksusta huolimatta pystynyt toimittamaan istutuksiin tarvittavia kalanpoikasia riittävästi ao. vuonna, koska ELY-keskus ei saanut toimittajilta tarpeellista määrää siian kalanpoikasia vuonna 2012. Lisäksi meritaimenen kalanpoikasien osalta ELY-keskus omatoimisesti käytti osan saamastaan maksusta kirjolohen istutuskokeiluun.

Kun kerta ei saada meritaimenia niin istutetaanpa omatoimisesti kirjolohta! Ei se ny niin nöpönuukaa ole! Hyvää savustettuna molemmat!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Ullanlinnan tontin 7/133/5 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12117, Tehtaankatu 1d, Vuorimiehenkatu 8b)

ok. Venäjän suurlähetystö rakentaa tyhjälle tontilleen uusia rakennuksia. Tältä tulee näyttämään:

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V Opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.4.2013 alkaen

ok. ”Ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnin vuoksi muutoksia 1.1.2013 alkaen. Samalla opetuslautakunta päätti esittää opetustoimen johtosääntöön muutamia stilistisiä johtosäännön yksinkertaistamiseen pyrkiviä muutoksia.”

KAUPUNGINJOHTAJA

3 HR-tietojärjestelmän hankinnan neuvottelijoiden valintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

ok.

Nyt siis päätetään vain hankintaoikaisuvaatimuksen oikeellisuudesta, ei hankinnasta. On nää it-hankinnat vaan isoja ja julkishankintoina kilpailulainsäädännön puristuksessa hankalia. Tarkka speksaus etukäteen kun tuntuu johtavan melkein välttämättä ns. vesiputousmalliin, joka taas ei nykyisin enää ole suositeltava tapa kehittää isoja hankkeita. Lisäksi ehtona kilpailuun osallistumiseen on esim. 30 miljoonan euron liikevaihto – ihan pienet kotimaiset yrittäjät eivät tällaiseen voi edes kuvitella osallistuvansa. Ja tästä seuraakin että kaupunki neuvottelee hankinnasta vain Accenturen ja Logican kanssa.

4 Veroparatiisiselvitys

ok. Tiedoksi.

Kysymys on hankala – laiton toiminta on tietenkin laitonta ja lakeja rikkovien yrityksien kanssa ei pidä tehdä kauppaa, mutta kun verosuunnittelu ei ole laitonta. Kuntatasolla mahdollisuudet puuttua veroparatiiseihin ovat vielä valtiotakin rajallisemmat – ja rajalliset ne ovat eduskunnassakin. Käytännössä veroparatiisit saataisiin Euroopassa kuriin vain koko EU:n laajuisilla toimilla.

”Julkisiin hankintoihin liittyvät hankintalaissa määritellyt pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet on kuvattu tarkemmin hankintakeskuksen lausunnossa. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta yhteenvetona, että sen paremmin pakolliset kuin harkinnanvaraisetkaan poissulkemisperusteet eivät mahdollista yritysten sulkemista tarjouskilpailun ulkopuolelle sillä perusteella, että niillä on yhteyksiä veropara- tiisivaltioihin.”

Ja lisäksi Lauri Ihalaisen (sd) eduskunnassa antama vastaus liittyen veroparatiiseihin:

”Suomen kansallisen hankintalain muuttaminen mahdollistamaan yrityksen poissulkeminen tarjouskilpailusta sinänsä verolainsäädännössä sallitun verosuunnittelun johdosta olisi todennäköisesti ristiriidassa unionin julkisia hankintoja koskevan oikeuden kanssa.”

5 Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen

ok. Tämä liittyy osana kaupunginhallituksen konsernijaoston viime viikolla hyväksymään HELbin tervehdyttämisohjelmaan.

6 Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta

ok.

”Kaupunginhallitus korostaa, että pääkaupunkiseudulla ja Helsingin metropolialueella tulee saada liitosselvitykset käyntiin ja niin, että yhdistymisselvityksissä keskitytään nimenomaan liitoksen kannalta keskeisiin aihepiireihin.”

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

ok. Kaupungin kasvaessa tarvitaan myös ruoppausmassoille uusia läjitysalueita.

”Helsingin kaupungin ranta- ja merialueita rakennetaan jatkuvasti. Rakentamisen yhteydessä ruopataan usein rakentamiseen kelpaamattomia maamassoja. Helsingin Satama on hoitanut omien ruoppaustarpeidensa lisäksi myös muita Helsingin suurimpia ruoppauksia ja niihin liittyviä läjityksiä.

Määrät eivät ole myöskään ihan pieniä: vuonna 2011 Taulukarin läjitysalueelle kärrättiin ruoppausmassaa 960 000 kuutiota. Selvitys vaikutti perinpohjaiselta ja hyvin tehdyltä. Jos blogin lukijoista joku osaa arvioida tarkemmin, laita kommenttia.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta

ok. Länsisataman muuttunut käyttö ja rakentaminen vaativat uuden luvan.

3 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden tarkistaminen

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tarkistetut tavoitteet ovat:

– Pääkaupunkiseutu on hiilineutraali vuonna 2050.
– Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta.

Onhan tää nyt ihan säälittävää. Helsinki on jo saavuttaunut -15% tason. Voiko tuota -20% lukua kutsua edes tavoitteeksi kun se saavutetaan ilman sen ihmeempiä ponnisteluja. Vähän niinku ottaisi itselleen tavoitteeksi pysyä tuossa sohvalla koko ilta enkä varmasti lähde lenkille.

Pääkaupunkiseudun vuoden 2020 lähitavoitetta tulisi ehdottomasti tiukentaa -30% tasoon. Tämä on täysin saavutettavissa. Lisäksi Helsingin tulee tiukentaa omaa tavoitettaan muiden pääkaupunkiseudun kuntien päätöksistä riippumatta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtion ja kaupungin välinen aiesopimus (2012-2015) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi

ok. Hieno homma. Vuonna 2008-2011 oli jo voimassa kaupungin ja valtion välinen sopimus, joka on ollut onnistunut:

”Vähentämisohjelman määrälliset tavoitteet ylittyivät Helsingin osalta selvästi. Aiesopimuksen mukaan Helsingin tavoitteena oli 750 asunnon, tukiasunnon tai hoitopaikan osoittaminen pitkäaikaisasunnottomille. Ohjelmakauden aikana on pitkäaikaisasunnottomien käyttöön osoitettu kaikkiaan 832 asuntoa, tukiasuntoa ja palveluasumispaikkaa.

Asuntojen lisäksi on lisätty myös tukitoimia:

Tutkimusten mukaan niissä kiinteistöyhtiöissä, joissa on ollut asumisneuvontaa, on häätöjen määrä vähentynyt 32 %, mikä on tarkoittanut myös huomattavia taloudellisia säästöjä.

2012-2015 rakennetaan 750 asuntoa lisää.

”Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttaminen mahdollistaa vastaavat säästöt muualla asumispalveluissa, päihdehuollossa ja terveydenhuollossa, koska pitkäaikaisasunnottomat ovat näiden palvelujen suurkäyttäjiä.”

Inhimillisen kärsimyksen vähenemisestä nyt puhumattakaan. Kaupunginhallituksen listalla vain numeroita, mutta kyllä jo tuo 32% vähennys häädöissä on hieno juttu.

2 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok.

Tämä asia palautettiin viime viikolla valmisteluun vihreiden, demareiden ja vasemmistoliiton äänillä. Nyt Helsingin lausunto on sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksen mukainen.

Pääasiallinen ero viime viikon esitykseen on se että nyt M1-tarkkailulähetteen voi laatia vain pätevä lääkäri – Helsinki ehdotti että lähetteen olisi voinut laatia myös lääkärin tehtävissä toimiva lääketieteen opiskelija. Koimme että jo tarkkailulähete puuttuu niin voimakkaasti perusoikeuksiin että on potilaan oikeusturvan kannalta tärkeää että lähetteen saa laatia vain valmistunut lääkäri.

3 Iltakouluasia/Palvelusetelin tilannekatsaus

Helsingillä on käynnissä palvelusetelikokeilu 31.12.2013 saakka. Nyt meille esitellään väliraportti iltakouluasiana.