Koko lista löytyy täältä. Listalla on isoja asioita, mutta ne suurimmat (strategia ja vuoden 2014 raami) on neuvoteltu ryhmien välillä valmiiksi jo ennen kokousta, joten suurta draamaa niistä ei maanantaina synny.

1 V Kaj / Kunnan asukkaan aloite asumisen hinnan alentamisesta

ok.

”Noin 500 aloitteen allekirjoittanutta esittävät aloitteessaan (25.10.2012), että kaupungin omien vuokra-asuntojen rakennuttamista lisättäisiin nopeasti. Vuositasolla tulisi pyrkiä yli tuhannen kunnallisen vuokra-asunnon rakennuttamiseen valtion ja kaupungin pitkäaikaisin edullisin lainoin. Tähän tulisi osoittaa riittävästi hyviä tontteja. Helsingin tulisi ryhtyä itse rakentamaan vuokra-asuntoja perustamalla tähän tarkoitukseen voittoa tavoittelematon kunnallinen liikelaitos tai rakennusyhtiö.

Lisäksi esitetään, että kaupungin tonttien vuokrien määräytymisperusteet muutettaisiin niin, etteivät tontin vuokrat nouse kohtuuttomasti.”

Vastauksessa todetaan että Helsinki rakentaa lisää ja prosesseja pyritään nopeuttamaan. Vuokrien hintatasossa pyritään vuokralaisten tasa-arvoiseen kohteluun.

2 V Sj / Kunnan asukkaan aloite maksuttomasta sporttikortista yli 68-vuotiaille helsinkiläisille

ok. Vastauksessa todetaan ”Kaupungin ja kaupunkikonsernin tuottamia liikuntapalveluja subventoidaan ja niiden voidaan katsoa olevan hinnaltaan hyvinkin edullisia. Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen..

Sama on havaittu tutkitusti myös kulttuuripuolella. Ilmaisuus ei välttämättä lisää kysyntää suoraviivaisesti. Etenkään jos tarkoituksena on tavoittaa niitä yksilöitä, jotka lisäliikunnasta/kulttuurista/jne hyötyisivät eniten.

3 V Sj / Kunnan asukkaan aloite Jouko-kaupunginosalinjan saamiseksi maauimaloiden läheisyyteen

ok. Vastauksessa todetaan että niissä kaupunginosissa, joissa on maauimaloita ei ole Jouko-palvelulinjoja. Lisäksi Joukojen toiminta korvataan uudella järjestelmällä vuoden sisällä. Maauimalat huomioidaan suunnittelussa.

4 V Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. On tää meidän kaupunki vaan aivan valtaisa apparaatti. Toimintakulut kokonaisuudessaan noin 4,56 miljardia euroa. Koko tilinpäätös löytyy täältä. Muutamia poimintoja:

– Vuoden 2012 tilikauden tulos oli 145,0 milj. euroa ja ylijäämä 138,9 milj. euroa. Tulos muodostui 104 milj. euroa talousarviota paremmaksi erityisesti talousarviota paremmasta toimintakatteesta peruspalveluntuotannossa, talousarviota suuremmista valtionosuustuloista, talousarviota pienemmistä korkomenoista sekä talousarviota suuremmista maanmyyntituloista Kamppi-Töölönlahti -alueella.

– Verotuloja kertyi 19,0 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin vuonna 2011. Kunnallisveroa kertyi 88,3 milj. euroa (4,0 %) ja kiinteistoöveroa 2,2 milj. euroa (1,2 %) enemmän kuin edellisvuonna, yhteisöveron määrä pieneni 71,5 milj. eurolla (-21,3 %).

– Vuoden 2012 investointimenot olivat 649,6 milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 166,9 milj. euroa ja muun toiminnan investoinnit 482,7 milj. euroa.

– Lainakanta on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2012 lähes kaksinkertaiseksi. Vuonna 2012 lainakanta pieneni 84,6 milj. euroa edellisestä vuodesta.

– Lainaa on nyt 1986€ per asukas eli yhteensä 1,2 miljardia euroa.

5 V Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

ok. Tästä neuvoteltiin koko viime viikonloppu ja sopu saatiin myöhään sunnuntai-iltana kuten tiedotusvälineetkin ovat tienneet kertoa. Ilmeisesti sopu miellytti kaikkia kun näemmä vähän kaikkien mielestä saatiin juuri omat tavoitteet läpi.

3 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24. – 25.4.2013

ok. ”Tukholman kaupunki on esittänyt Helsingin kaupungille kutsun osallistua Tukholmassa 24. – 25.4.2013 järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen. Kokouksen teema on: Den Växande Staden – möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering.”

4 Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon

ok.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tutustumismatka Vancouveriin, Kanadaan 4. – 11.5.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta suunnittelee tutustumismatkaa Vancouveriin. Kustannus on noin 30 000€ luottamushenkilöiden osalta.

Tavallisesti lautakunnat tekevät tutustumismatkoja lähinnä Eurooppaan, mutta kaupunkisuunnittelulautakunnan kohdalla kohde on mielestäni hyvin perusteltu: Vancouver on eräs Pohjois-Amerikan edistyksellisimmistä kaupungeista liikenne- ja kaupunkisuunnittelun suhteen. Sieltä saa varmasti hyvää ensikäden tietoa ja kokemuksia päätöksenteon pohjaksi myös Helsingissä.

Eikä kaupunkisuunnittelulautakunta ole myöskään ”mikä tahansa” lautakunta; ”kaupsu” käyttää lautakunnista ehkä eniten valtaa kaupungissamme. Hyvin perehdytetyistä ja pätevistä lautakuntalaisista on varmasti kaupungille hyötyä. Pienien lautakuntien matkat ovat paljon edullisempia ja hyvä niin.

6 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginjohtajan viran täyttämisestä

ok. Merkitään tiedoksi että hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Sinällään hupaisaa että päätöstekstin nettiversiosta on valittajan nimi poistettu mutta liitteenä olevasta Hallinto-oikeuden päätöksestä nimi kyllä löytyy. Ei ihan aukotonta tää.

7 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet

ok. Tästä neuvotellaan sunnuntaina ja jos maanantaina on valmista, niin sitten päätetään.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Staran ympäristölupahakemuksesta

ok. Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) hakee lupaa puhtaiden maa-ainesten, puutarhajätteen sekä kantojen käsittelyä ja välivarastointia varten. Toiminta-alue sijaitsee Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alueella osoitteessa Viikintie 35, Helsinki. Toiminnalle on ollut määräaikainen lupa ja nyt haetaan lupaa jatkaa toimintaa.

2 Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

ok. Tää on taas tämmöinen asia, jossa oma kompentenssi ei riitä alkuunkaan vaan on konsultoitava asiasta ymmärtäviä vihreitä. Esittelijän mukaan: ”Helsingin kaupunki pitää yleisesti ottaen tavoitteita hyvinä ja muutoksia tarpeellisina kilpailuneutraliteettiin liittyviä tavoitteita lukuun ottamatta.

”Kilpailuneutraliteetilla” viitataan siihen että ”EU:n kilpailulainsäädäntö huomioiden lakiesityksessä on vaatimus kunnallisen vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä, jos laitos toimii kilpailutilanteessa markkinoilla”. Esittelijän mukaan ”Helsingin kaupunki pitää perusteltuna, että yhtiöittämisvelvollisuuden ulkopuolelle on joka tapauksessa rajattu niin sanottu luonnollinen monopoli. Näin ollen vesihuoltolaitos voisi toimia jatkossakin kunnallisena laitoksena kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella ja omien verkostojensa alueella.” ja minä olen täysin samaa mieltä.

3 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta

ok. Metroliikenteen turvapalveluista on ollut jonkin verran julkistakin keskustelua.

Nelivuotisen sopimuksen kokonaishinta on 16,3 miljoonaa euroa. Mikäli toteutuneet kustannukset alittavat tilauksen kattohinnan, jaetaan säästö puoliksi liikennelaitoksen ja Palmian kesken. Mielestäni tällä kertaa on perusteltua hoitaa vartiointi sisäisenä hankintana.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI
1 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin Liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) rakennuttamisyksikön poikkeamispäätöshakemuksesta Suomenlinnan tilalle RN:o 6:3

ok. Suomenlinnan lauttaa varten rakennetaan uusi ”matkustajaterminaali” eli 65m2 neliön katos. Eikä museovirastokaan sanonut ei!

Tämmönen olis tulossa.

2 Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan ottamisen vahvistaminen

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen

ok. Päätämme ottaa Mikko Vatkan nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osaston osastopäällikön virkaan 5 503 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

2 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013

ok. Päättänemme määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna olevaa virkaa 1.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron palkalla.

3 Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013

ok. Päättänemme määrätä kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön avoimen viran hoitajaksi vs. osastopäällikkö Paiju Tyrväisen 1.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi 5503,34 euron palkalla.

4 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013 välisenä aikana

ok. Päättänemme määrätä liikuntaviraston lakimiehen Timo Korhosen hoitamaan avoinna olevaa liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaa 5129,82 euron palkalla.