Maanantain kokouksessa on valtaisa kasa valtuustoaloitteita sekä mm. Jätkäsaaren tornihotelli ja maankäytön ja asumisen toteutusohjelman seurantaraportti. Koko lista liitteineen löytyy täältä. Tämä blogipostauskin on aika älyttömän pitkä… …kannattaa ehkä hypätä suoraan aloitteiden yli Jätkäsaaren torniin…

KAUPUNGINJOHTAJA

Ensin nämä aloitteet, yhteensä 59 kappaletta. Näiden lukemiseenkin menee jo tovi… Joukossa on monia erinomaisia ideoita ja huomioita. Mutta sitten on myös koko joukko aloitteita, joiden kohdalla ihmettelen ovatko valtuutetut itsekään uskoneet aloitteensa vaikuttavuuteen. Enemmänkin henki tuntuu olevan se että ”jotain täytyy tehdä, tämä on jotain, jotain on tehty”. Ja sitten voidaan keräillä irtopisteitä mutta mikään ei muutu.

En ole itse tästä syystä tehnyt vielä ainuttakaan aloitetta – niiden vaikutusvalta kärsii niin pahasta inflaatiosta että käytännössä valtuutettu voi edistää pieniä asioita paljon paremmin ottamalla suoraan yhteyttä virkamiehiin. Suuria asioita taas harvoin aloitteella muutetaan – niistä päätetään ryhmien välisissä neuvotteluissa ja strategian yhteydessä.

Toivottavasti ryhmien kanssa voidaan sopia että näiden aloitteiden valtuustokäsittelystä ei tule aivan valtaisaa maratonkokousta. Itse toivoisin että puheenvuoroja pidettäisiin vain, jos aloite halutaan palauttaa valmisteluun. Pelkkä tyhjä keskustelu ilman muutoksia päätöksiin ei vaan ole millään mittarilla järkevää ajankäyttöä.

1 V Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden tiedonsaannin parantamisesta

ok. ”Nyt tilanne on kuitenkin olennaisesti parantunut. Vuoden 2013 alussa kaupunki on ottanut käyttöön uuden palautejärjestelmän, jota hallintokeskuksen viestinnän yleisneuvontapiste Virka-info hallinnoi.”

2 V Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta

ok.

Helsingin kaupunki huolehtii osaltaan sitä, että sen saatavista aiheutuneet perintäkulut eivät ole velalliselle kohtuuttomia. Velalliselle aiheutuva kulu on yksi perintäpalveluiden kilpailutuksessa huomioitu seikka ja kaupungin tämän hetken perintäyhteistyökumppanin kaupungin saatavista perimät perintäpalkkiot ovat osittain alle lain salliman enimmäistason.

Perintätoimiston käytöstä luopuminen ja tehtävien hoitaminen vastaavalla tavalla kaupungin omana toimintana Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) toimesta aiheuttaisi Talpalle uusia vuosittaisia kustannuksia alustavan arvion mukaan noin 1,7 milj. euroa sekä tuottoja noin 0,3 milj. euroa vuodessa. Näin ollen nettokustannukset kaupungille olisivat arviolta 1,4 milj. euroa vuodessa.

3 V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista

Nyt on kyllä surkea vastaus. Olkiluoto 3:sen kanssa kaupunki on valitettavasti naimisissa kuten viime kuussa todettiin, mutta Olkiluoto 4:sta kaupunki voi vielä aivan varmasti irroittautua. Ja sitä tulisi alkaa valmistella jo nyt.

4 V Kj / Valtuutettu Kati Peltolan ym. aloite avoimen tiedon lisäämisestä

ok.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tietovarantojen julkistaminen ja avoimen datan hyödyntäminen niin päätöksenteossa kuin palvelujen kehittämisessä on ollut kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen keskeinen linjaus viime vuosina.

5 V Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi

ok.

Kaupunginhallitus toteaa, että EU-kansalaisilla on Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisesti oikeus oleskella maassa kolme kuukautta rekisteröitymättä.

Kerjääminen ei ole laitonta eikä siihen voi puuttua, ellei se ole järjestyslaissa tarkoitetulla tavalla häiritsevää.

6 V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite Senaatintorin käytön suunnittelusta

ok. Todetaan että Senaatintorin luonne otetaan huomioon kun lupia käsitellään.

7 V Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viheralueiden luonnonmukaisesta hoidosta

ok. Todetaan että:

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rikkakasvien torjunta pelkästään mekaanisin keinoin, kuten kitkemällä tai karikkeen avulla ei ole riittävä keino torjumaan rikkakasvustoa.

Rakennusvirasto käyttää yhtenä menetelmänä viranomaisten hyväksymiä kasvinsuojeluaineita sekä noudattaa niiden käytössä viranomaisten antamia ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. Aloitteessa mainittu torjunta-aine on luonteeltaan eloperäinen fosforiyhdiste (glyfosaatti), joka hajoaa nopeasti eikä rikastu luonnossa. Tällaisen aineen välitön vaara ihmiselle ja eläimille on pieni.

Kemiallista torjuntaa ei käytetä lasten leikkeihin varatuilla alueilla, muuten aktiivisesti oleskelukäytössä olevilla alueilla eikä koira-aitauksissa.

8 V Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä

ok. Todetaan että lakia noudatetaan ja että ”HSL:n tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa liikenteenharjoittajat olisivat jättäneet noudattamatta työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, HSL voi tarvittaessa informoida työsuojelupiiriä asiasta.”

9 V Ryj / Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite viherkattojen rakentamisesta

ok. Viherkattoja!

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa rakennusvirastoa yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan kaupungille viherkattojen ja vastaavien edistämistä koskevat linjaukset.

10 V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite väljien tonttien valjastamisesta kaupunkiviljelyyn

ok. Kaupunkiviljelyä! Ei ihmeempiä toimenpiteitä. Todetaan että yksityiset kiinteistöt voivat edistää kaupunkiviljelyä alueillaan ja rakennusvirasto voi puolestaan tarjota mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn hallinnassaan olevilla alueilla.

11 V Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta

ok. Asia on hyvä mutta Ebelingin konstit vähän kehnoja.

”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelmaehdotuksessa 2013–2016 on kaupungin kestävän toiminnan tavoitteena, että koko Helsingin hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen eräänä myös vanhaa rakennuskantaa koskevana toimenpiteenä Helsinki tekee vuoden 2013 loppuun mennessä selvityksen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista kustannusarvioineen”

12 V Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite kirpputorin perustamisesta Hietalahden telakka-alueelle

ok. Tarvitseeko kirpputoritkin nykyisin perustaa valtuustoaloitteella?

”Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Telakkarannan alueelle laadittava asemakaava ja yleissuunnitelma eivät estä toritoimintaa.”

13 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista

ok. Kannattaako suunnitella lisää tuloloukkuja?

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että nykyisessä taksa- ja lippujärjestelmässä tietyillä ryhmillä on oikeus saada alennusta joukkoliikenteen matkalippuihin. Tällaisia ovat Kelan eläkettä saavat, 7-16 -vuotiaat, päätoimiset opiskelijat sekä invalidit ja vaikeasti vammaiset. Sosiaalivirastolla on pienituloisten asiakkaiden käytössä laaja valikoima tukia ja alennuksia. Toimeentulotuen saajille matkakortin hankkiminen voidaan järjestää täydentävällä toimeentulotuella.

14 V Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä

ok.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vireillä olevan uuden yleiskaavan laatimisen yhteydessä määritellään Tattarisuon alueen maankäytön mahdolliset muutostarpeet.

15 V Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkkiin

ok. Skeittiramppi Munkkiin!

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueella ei ole skeittipaikkaa. Rakennusvirasto tekee Munkinpuiston seuraavan peruskorjauksen yhteydessä skeittipaikan leikkipuisto Munkin läheisyyteen, mikäli se on mahdollista. Peruskorjaus on mahdollinen aikaisintaan vuoden 2015 jälkeen.

16 V Ryj / Valtuutettu Jessica Karhun aloite käyttäjätiedon hyväksikäytöstä HSL:n reittimuutosten yhteydessä

ok.

17 V Ryj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite talvipyöräilyn edistämisestä

ok. Aktiivisena talvipyöräilijänä en itse näe näitä Marin ehdotuksia kaikkein tärkeimpinä asioina. Nuo ovat yleisesti ottaen ihan kohtuullisesti kunnossa.

18 V Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista päästökiintiöistä

ok. Leo olisi toivonut vuotuisia tavoitteita, jotta ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei jäisi pelkkien suositusten ja julkilausumien tasolle.

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat oikean suuntaisia, mutta uuden seuranta- ja raportointimenettelyn luominen olemassa olevien menetelmien rinnalle ei ole tarkoituksenmukaista. Mikäli nykyiseen raportointiin kaivataan uudistumista, pitää nykyisiä raportointimenettelyjä joko muuttaa tai yhdistää.

19 V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen pidentämisestä

Ei ok. Tässä asiassa kannattaisi olla rohkeampi kuin mitä esittelijä ehdottaa. Yöliikennettä voitaisiin hyvin kokeilla, kuten kaupunkisuunnittelulautakunta lausunnossaan kirjoittaa:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Ja HKL:n johtokuntakin on todennut että perjantai- ja lauantaiöiden myöhäisempi liikenne olisi mahdollista:

Mikäli metron palveluaikaa kuitenkin halutaan laajentaa, on ensi vaiheessa mahdollista vain jatkaa metroliikennettä kaksi tuntia perjantai- ja lauantaiöisin, jolloin radalla on töitä tai liikennettä vain satunnaisesti.

Perjantai- ja lauantai-iltojen pari tuntia myöhempään ajavat metrot olisivat hyvä idea.

20 V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

No voi höh. Asia on ollut esillä pitkään. Jo vuonna 2007 Vasemmistoliiton Miina Kajos on tehnyt aloitteen aiheesta. Ja vuonna 2008 Emma Kari sitten puolestaan. Tämä aloite etenikin ja kaupunginhallitus ehdotti silloiselle YTV:lle että matkalipun ilmaisuus laajennettaisiin kantoliinaa käyttäville. YTV kuitenkin vastasi kielteisesti, samoin kuin nyt HSL.

HSL:n Perustelut ovat eivät pidä vettä ja olisikin hyvä saada tämä aloite pysymään mukana HSL:n tariffiuudistuksen pyörteissä. Eräs ongelmista on se, että neuvolaan matkataan usein busseilla, joissa on tilaa vain muutamalle kärrylle. Jos äidit, jotka voisivat käyttää kantoliinaakin käyttävät ilmaisuuden kannustamana kärryjä, bussit täyttyvät ja neuvolamatkat muuttuvut turhaan odotteluksi bussipysäkeillä.

21 V Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite selvityksen tekemisestä Merihaan raitiotielinjasta

ok. Asiaan palataan koko kaupungin kehityssuunnitelmien yhteydessä. Linjaus Merihaan kautta voisi olla ihan hyvä ajatus.

22 V Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Pitäjänmäen asukastalon rakentamisesta

ok. Todetaan että tehostetaan olemassaolevien tilojen käyttöä eikä rakenneta uusia.

23 V Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä

Hyvä esimerkki miten vastataan ihan muuhun kysymykseen kuin mitä aloitteessa ehdotettiin. Kimmo olisi selvästikin halunnut yli puoli tyhjillään olleet kaupungin tilat käyttöön vaikka ”puoli-ilmaiseksi” – kunhan toimija on ”epäkaupallinen”. Juuri täähän tapaan esim. Amsterdam ruokkii kulttuurin vapaan kentän ruohonjuuritasoa.

Lisäksi Helistön aloitteessaan käyttämä sana ”määräajaksi” tarkoittaisi sitä että jos ”maksava” asiakas löytyisi niin väliaikaisvuokralaiset heitettäisiin pellolle.

No Helsinki toteaa että kyllähän tilakeskus vuokraa kunhan vuokraajalla on rahaa maksaa vuokra. Tahallista väärinymmärtämistä. Minun on välillä vaikea ymmärtää miten kaupunki ”tienaa” sillä että ehjiä tiloja seisotetaan tyhjillään ja samaan aikaan sitten ei ole varaa nuorisotaloihin tai asukastaloihin.

24 V Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä

Ja tähän on vastattu sitten ihan kopipeistaamalla Kimmon aloitteen vastaus. Vaikka Sumuvuoren aloitteen perusajatus on täysin eri. Johanna olisi halunnut että väliaikaiskäyttöä olisi edistetty ja tiloja mahdollisesti ”markkinoitu”. Mutta ei sitten.

25 V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta

ok. En oikein ymmärtänyt vastausta, sanottiinko siinä juu vai jaa? Ensin sanotaan että nopeuden laskeminen sillalla olisi hyvä idea, mutta sitten vedotaan budjettipaineisiin. Ei kai pari liikennemerkkiä voi niin paljon maksaa?

26 V Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä aravuokra-asuntojen rakennuskustannuksista

ok. Kaupunginhallituskin toteaa vastauksessaan että ”Helsingille tyypillisiä merkittävimpiä yksittäisiä rakentamiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat vaikeat perustamisolosuhteet ja pysäköinnin järjestäminen.”. Että kannattaisikohan sille pysäköinnin järjestämiselle tehdä jotain? Esim. että ei rakennettaisi liikaa paikkoja…

27 V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Päivöläntien liikenneturvallisuuden parantamisesta

ok. Ehkä tulee nopeusnäyttö ehkä ei.

28 V Kaj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite uusien asuntojen vuokraamisesta kaupungille vuokra-asunnoiksi

ok. ”Yksityisten rakennuttajien ja sijoittajien vuokra-asuntotuotanto on pääasiallisesti vapaarahoitteista ja markkinahintaista tuotantoa, jossa vuokrataso on jopa kaksinkertainen verrattuna kaupungin omaan valtion tukemaan vuokratuotantoon. Asuntojen vuokraaminen markkinahinnalla rakennuttajalta ja edelleen markkinahinnalla asukkaille ei tukisi kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita lisätä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen mahdollisuuksia.”

29 V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Kotinummentien liikenneturvallisuuden parantamisesta

ok. Ehkä tulee nopeusnäyttö ehkä ei. ”Kotinummentie” on mukana ”siinä joukossa”, josta nopeusnäyttöjen sijainnit valitaan.

30 V Kaj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite Meilahdessa sijaitsevan pysäköintialueen muuttamisesta lyhytaikaiseen pysäköintiin

ok. Annika Anderssonin aloite meni läpi!

”Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Meilahden puistoarboretumin vierailijoita palvelevalla Johannesbergintien pysäköintialueella voidaan pisin sallittu pysäköintiaika muuttaa neljäksi tunniksi arkisin (maanantai – perjantai) kello 6 – 24 välisenä aikana. Pysäköintialueen tehokkaamman ja monipuolisemman käytön kannalta pysäköinnin rajoittaminen lyhytaikaiseksi asiakaspysäköinniksi on perusteltua, koska pysäköintialue palvelee erityisesti läheisten puistoalueiden käyttäjiä.”

Hyvä!

31 V Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön

ok. Asiaan palataan peruskorjauksen yhteydessä.

32 V Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suunnitelman laatimisesta kaupungin asuntokannan kunnon selvittämisestä

ok. ”Kaupunginhallitus katsoo edellä mainituin perustein, ettei aloitteessa esitetyn suunnitelman laatiminen ole tarpeen, sillä asuntojen kuntotarkastusmenettely on nykyiselläänkin käytössä suurimmassa osassa kaupungin asuntokantaa.”

33 V Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä

ok. Vesa on oikealla asialla! Ja homma edistyy ja edistetään monella tasolla.

34 V Stj / Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite paperittomien siirtolaisten terveyspalvelujen turvaamisesta

ok. Tämä on tärkeä ihmisoikeuskysymys. Aihetta käsitellään myös esityslistan viimeisessä kohdassa, joka on vastaus Emma Karin ponteen.

35 V Stj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä

ok. Todetaan että: ”Vuosina 2008-2011 toteutettiin uudiskohteina sekä asuntoloiden muuntohankkeina yhteensä 427 asuntoa. Pienasuntoja hankittiin 275 asuntoa ja kaupungin vuokra-asuntokannasta osoitettiin asunnottomien käyttöön 130 asuntoa. Lisäksi vuoden 2012 aikana valmistui neljä uutta asumisyksikköä, joissa on yhteensä asuntoja 327 asukkaalle. Aiesopimuksen mukaan vuosina 2012-2015 tuotetaan yhteensä 750 asumispaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.”

36 V Stj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite ammatinharjoittajamallin kokeilemisesta terveysasemilla

ok. Ei kokeilla ainakaan vielä.

37 V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kaupungin mielenterveysohjelman uusimisesta

ok. Esittely elää vielä prestrategisella kaudella. Mielenterveystyön kehittämisen katsotaan olevan osa sosiaali- ja terveysviraston ja siten kaupungin strategiaa.

38 V Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kansanterveysohjelman laatimisesta

ok. Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen mm. siinä strategiassa kovasti pyritään.

39 V Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta

ok. Ei perusteta.

40 V Stj /Valtuutettu Sari Näreen aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa

ok.

41 V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lapsilähtöisen lastensuojelutyön kehittämisestä

ok.

42 V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta

ok. ”Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin omaishoidossa on järjestetty omaishoitajille suunnattuja valmennuskursseja vuosien ajan.”

43 V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä

ok. Vanhusasiamies? Ei perusteta.

44 V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon koordinoimisesta ja kehittämisestä

ok.

45 V Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kognitiivisten psykoterapiavastaanottojen järjestämisestä

ok. Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että monet mielenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt voivat hyötyä psykoterapeuttisista hoitomuodoista kuten esimerkiksi aloitteessa mainitun kognitiivisen psykoterapian sovelluksista. Näiden hoitomuotojen tarjoaminen on osa terveysasemien mielenterveystyötä ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa. Erillisten, yhden psykoterapiasuuntauksen pohjalta rakentuvien psykoterapiavastaanottojen perustamista terveysasemille ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena.

46 V Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta

ok.

47 V Stj /Valtuutettu Kati Peltolan aloite hoitajien työurien pidentämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa

ok.

48 V Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä

ok. Näin tapahtuu. Ja olisi varmaankin tapahtunut ilman aloitettakin. ”Sosiaali- ja terveysvirasto on huomioinut takaisinsoittopalvelun laajentamisen vuoden 2013 käyttösuunnitelmassaan. Palvelun laajentamisen suunnittelu on tarkoitus käynnistää loppukevään aikana.”

49 V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta

ok. Oikeasti valtuustoaloite kun kuntoradan lamput ovat rikki? Eikö valtuutettu olisi voinut soittaa esim. suoraan Rakennusvirastoon?

50 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille

ok.

51 V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

Helsingissä lapset ensisijaisesti lähikouluihinsa. Toissijainen oikeus hakeutua kouluun on mahdollista, jos koulussa on tilaa ensijaisten oppilaiden oppilaaksioton jälkeen. Toissijaiseen oppilaaksiottoon on opetuslautakunta päättänyt 13.9.2005 seuraavat kriteerit, tärkeysjärjestyksessä:

1. Jatkuvuus
2. Sisaruus
3. Koulumatka
4. Koulukohtainen valintakriteeri
5. Arvonta

Sanna Vesikansa toivoi aloitteessaan, että kohdat 1 ja 2 olisi käännetty toisin päin. Sannan aloitteen mukaan voidaan etenkin yksinhuoltajaperheissä päätyä todella vaikeisiin tilanteisiin jos lapset ovat eri kouluissa. Ymmärrän perustelun.

Esittelytekstissä kuitenkin todetaan että ”suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoa koskevat periaatteet ovat toimineet hyvin. Sen vuoksi niitä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla niin, että ensimmäisenä valintaperusteena olisi sisaruus.”

Kuinkahan suuresta asiasta tässä on kysymys? Jäisikö moni vaille paikkaa jos kriteerit vaihdettaisiin toisin päin? Olisiko jatkuvuuden katkaiseminen joiltain suurempi haitta kuin sisarusten koulunkäynti eri puolilla kaupunkia?

52 V Sj / Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin aloite yhteistyön lisäämisestä alueen taidekorkeakoulujen kanssa

ok.

53 V Sj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite maahanmuuttajien kielenopetuksen järjestämisestä

ok.

54 V Sj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite ohjeistuksen laatimisesta eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana

ok.

55 V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Suutarilan ala-asteen sisäilmaongelmien hoitamisesta

ok. Vuorelahan vaikuttaa varsinaiselta aloitetehtailijalta.

56 V Sj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite nuorisotakuun toteuttamisesta

ok. ”Kaupunginhallitus toteaa seuraavansa aktiivisesti nuorisotakuun toteutumista.

57 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin helpottamisesta

ok.

58 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille

ok.

59 V Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta Kruunuvuorenrantaan

ok. Suhtaudutaan positiivisesti mutta ”Kruunuvuorenrannasta ei ole kuitenkaan vielä saatavissa tarkkoja väestöennusteita, joten ratkaisut ja tarkempi suunnittelutyö jäävät odottamaan väestöennusteiden tarkentumista.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12101; Jätkäsaaren tornihotelli)

Tämä on iso ja kaupunkikuvaan pitkäkestoisesti vaikuttava hanke. Jätkäsaareen ollaan siis antamassa lupaa rakentaa 33-kerroksinen tornihotelli.

Alan kallistua kannalle että hotelli sopii uudelle alueelle myös kaupunkikuvallisesti. Havainnekuvat näyttävät hyvältä ja liikennejärjestelytkin ovat hyvät. Eikä lisääntyvä kongressimatkailukaan Helsingille haitaksi ole.

2 V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

ok.

Asemakaavan muutoksessa keskeneräiseksi jäänyt, nk. Megahertsin kortteli täydennetään yhtenäiseksi ja toimivaksi liikekeskukseksi, joka sisältää pysäköintitilaa korttelin käyttäjille ja liityntäpysäköitsijöille, päivittäistavarakaupan tilaa, erikoisliikkeitä, hyvinvointipalveluita ja kolme kansitason päältä nousevaa asuintornia.

Lisärakennushanke näyttää hyvältä vaikka en pidäkään Herttoniemen liikennesuunnitelmasta erittäin kalliine monitasoratkaisuineen. Tässäkin on hiukan sama juttu kuin Itäkeskuksen kannen kohdalla – miksi koko aluetta koskevia isoja muutoksia tehdään asemakaavamuutoksina vain pala kerrallaan eikä kokonaisuutena, kun palikat kuitenkin liittyvät erittäin vahvasti toisiinsa ja jokainen osapäätös sitoo päättäjien käsiä jälleen seuraavassa vaiheessa. Loppujen lopuksi voi syntyä kokonaisuuksia, joiden päättämisestä oikein kukaan ei ole vastuussa.

Kaavassa on myös melkoinen määrä pysäköintipaikkoja, yhteensä 900!

Näistä
– 140 on liityntäpysäköintipaikkoja, joista 80 yhteiskäytössä liiketilojen kanssa
– saan 1ap/120m2 -normilla asukaspaikkojen määräksi 128 (15300kem2 asuinneliöitä), joten
– 632 paikkaa on ilmeisesti liikekiinteistölle.

Tämä tarkoittaa huomattavaa autoliikenteen lisääntymistä vaikka paikka on erinomaisella sijainnilla joukkoliikenteen kannalta. Ylipäätään tuollaisen määrän paikkoja sijoittaminen tontille ei ole ihan helppoa. Kiinteistölautakunnan lausunnossa todetaan että:

”Tontinomistajien mukaan uudelle KLAP-tontille 43051/18 on suunnitteilla arviolta 830 autopaikkaa ja osa niistä olisi luovutettavissa ulkopuolisille.”

Eli onko kaupunki nyt vaatimassa 70 paikan rakentamisen, joita yrittäjä ja tontin omistaja ei välttämättä haluaisi rakentaa? Kannattaisikohan tässä määritellä autopaikkojen määrä hiukan joustavammin?

3 V Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2013

ok. Eihän nämä mittarit hyviltä näytä. Viime vuoden lukuihin ei varmasti päästä. Eikä nykykonsteilla lähivuosina tulla saavuttamaan strategiassa määriteltyä tavoitetta 5500 asunnon vuosivauhdista.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V Palvelusetelikokeilu

ok. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Geneveen 26. – 30.5.2013

ok. HKL tutustuu Geneveen. Sveitsi on julkisen liikenteen aikatauluttamisen Mekka.

4 Helsingin liittyminen European Coalition of Cities Against Racism -verkostoon

ok. 1500€ vuodessa.

6 Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita.

Helsingin talous- ja suunnittelukeskus toimittaa neljä kertaa vuodessa ”talouden ja toiminnan seurantaraportin”, siinä seurataan talousarvion toteutumista ja kuinka toiminnalliset tavoitteet, kuten esim. kävijämäärät, ovat toteutuneet. Ville esitti viime kesänä vuoden 2011 tilinpäätöstä käsiteltäessä että raporttiin lisättäisiin myös keskeiset ympäristömittarit, kuten energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä. Erinomainen idea.

Valitettavasti esittelijän ehdotuksessa lukee että ”Tällä hetkellä ympäristömittareiden lisääminen neljännesvuosittaiseen talouden ja toiminnan seurantaraporttiin ei ole mahdollista ilman kohtuutonta erillistä työmäärää.” Mutta toisaalta jatkaa että:

ittareiden kehittäminen tietohallinnon keinoin ympäristöraportointia varten on kannatettavaa. Mittareiden tuominen osaksi talouden ja toiminnan seurantaraporttia on mahdollista ottaa tulevaisuudessa huomioon, jos ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittäminen luo sille edellytykset.

Tämä vaan ei konkretian tasolla tarkoita yhtään mitään. Eli nyt sitten pitää jollain tapaa vaatia ”ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittämistä”. Toivomusponnen kohdalla tämä ei taida olla mahdollista.

7 Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013

ok! Pöydältä.

Vuoden 2013 talousarviossa on varattu 800 000 euroa kaupunginhallituksen käyttövaroja pyöräilyn edistämiseen. Määräraha esitetään käytettäväksi seuraavasti:

1. Pyörien liityntäpysäköintijärjestelmän kehittäminen (HKL) 150 000 €
2. Laatukäytäväverkon (Baanat) suunnittelu 200 000 €
3. Pyöräkeskuksen koordinointi ja jatkosuunnittelu 100 000 €
4. Pyöräpysäköinti ja viitoitus 90 000 €
5. Polkupyörälaskurit ja seurantajärjestelmä 90 000 €
6. Asiantuntijapalvelut, markkinointi ym. 170 000 €

Hyvältä vaikuttaa. Henkilökohtaisesti en oikein tajua pyöräkeskuksen funktiota – suurin osa sen tarjoamista palveluista löytyy markkinoilta ihan ilman kaupungin tukeakin, mutta ehkä sillä on sitten jonkinlainen pr-vaikutus. Erittäin hyviä kohteita ovat Baanojen suunnittelu ja liityntäpysäköinnin kehittäminen.

Pyöräparkkien rakentaminen on useita kymmeniä kertoja halvempaa kuin autoliityntäparkkien. Lisäksi fillarit vievät noin 20-40xx vähemmän tilaa per kulkuneuvo.

Yhden auton viemään tilaan mahtuu parikymmentä pyörää.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin Staran hakemuksista (Kyläsaari)

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi paperittomien siirtolaisten terveyspalveluista

Tämä on tärkeä asia, josta HS:kin jo uutisoi. Ytimeltään kyse on ihmisoikeuksista. Myös paperittomilla siirtolaisilla on oltava oikeus perusterveydenhuoltoon. Kustannuksiltaan päätös on vain muutamia satoja tonneja. Eli noin 0,005 prosenttia Helsingin noin 2,1 miljardin euron budjetista. Meillä on varaa paperittomien terveydenhuoltoon ja kaupungin tulee toimia oma-aloitteisesti eikä jäädä odottelemaan ministeriön liikahdusta.

Tästä syystä esityslistan teksti:

Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa on aloitettu keskustelu paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevien kansallisten ohjeiden laatimiseksi. Esittelijä katsoo, että ministeriössä tulee tulkita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoittavuus ja sovittaa tulkinta kansallisiin ohjeisiin.

tulee muuttaa vastaamaan sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausuntoa:

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden. Terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat kansainväliset ihmisoikeudet, joihin Suomikin on sitoutunut.