HS julkaisi tänään lyhyen vastineeni eiliseen pääkirjoitukseen. Alkuperäinen otsikkoni oli: ”Haaveita ja valintoja”, mutta Hesari tapansa mukaan otsikoi jutun uudelleen itse.

Haaveita ja valintoja

Pää­kir­joi­tus (HS 6. 5.) ker­toi, et­tä kol­me nel­jäs­tä suo­ma­lai­ses­ta ha­luai­si asua oma­ko­ti­ta­los­sa. Ha­vain­non toi­nen puo­li on, et­tä yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta asui­si mie­luum­min jo­ten­kin muu­ten.

Par­haan ku­van to­del­li­sis­ta toi­veis­ta saa kat­so­mal­la, mis­tä ih­mi­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan. Kun lom­pak­ko ää­nes­tää, Suo­men ha­lu­tuin asuin­ym­pä­ris­tö on Hel­sin­ki, jos­sa kaik­ki on lä­hel­lä ja jul­ki­nen lii­ken­ne toi­mii.

Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gin oli­si­kin jo syy­tä kas­vaa so­taa edel­tä­neis­tä ra­jois­taan. Sik­si on ku­mot­ta­va sää­dök­set, jot­ka ny­kyi­sin es­tä­vät ra­ken­ta­mas­ta tii­viis­ti ja kau­pun­ki­mai­ses­ti. Näin saa­daan myös ym­pä­ris­töä, jos­sa asuk­kai­den mää­rä riit­tää kat­ta­vien pal­ve­lui­den yl­lä­pi­tä­mi­seen ja liik­ku­mi­nen on help­poa.

Hy­väs­sä ja ha­lu­tus­sa kau­pun­gis­sa on rai­tio­vau­nu­ja, his­se­jä ja kaup­pa ki­vi­ja­las­sa. Ei­kä elä­mä edel­ly­tä au­ton omis­ta­mis­ta. Ky­sy­mys on tah­dos­ta sel­lai­sen ra­ken­ta­mi­seen.

Han­nu Os­ka­la
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (vihr), Hel­sin­ki