Tänään on luvassa pitkä kokous. Kaksi merkittävää iltakouluasiaa: maankäytön suunnittelusta ja vanhuspalvelulain muutosten vaikutuksista. Näiden lisäksi meille kerrotaan valtakunnan hallituksen tuoreen rakenneohjelman vaikutuksista Helsinkiin ja mitä se ”metropolihallinto” tarkoittaa. Isoja asioita. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

1 V 11.9.2013, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kah, Kopran Ville luopuu Helenin paikasta ja SDP valitsee hänen tilalleen uuden.

2 V 11.9.2013, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee Sampo Villasen tilalle uuden varajäsenen.

3 V 11.9.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston jäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto vaihtaa jaoston jäsentä.

4 V 11.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

ok. Jäänee vielä hetkeksi pöydälle kun ainakin meidän ryhmämme leikkii vielä hiukan tuolileikkiä näiden paikkojen suhteen.

Itse jaostoista kirjoitin viime viikon kokouksen yhteydessä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

Ympäristötoimen johtosääntöä muutetaan, ja se on pääosin todella ok. Yhteen kohtaan toivomme pientä muutosta.

21 huolehtia osaltaan energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta.

Tässä kohdassa toivoisimme että termi ”huolehtia osaltaan” korvattaisiin sanalla ”koordinoida” joka muuttaisi asetelman selkeäksi ja muiden edelläkävijäkaupunkien kaltaiseksi. Toteuttaisi myös strategian ilmastotavoitteita. Esittelijä itseasiassa tekstissään selittää tilannetta ihan hyvin:

Ilmastonsuojeluun liittyvät tehtävät eivät tällä hetkellä kuulu minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin, vaikkakin useat hallintokunnat hoitavat erilaisia energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä tehtäviä.

Asian merkittävyyden vuoksi tehtävä on perusteltua mainita ympäristötoimen johtosäännössä. Ilmastonsuojelun koordinoinnin vahvistaminen on muun muassa ympäristökeskuksen strateginen projekti, jota edistetään jo kaupungin ja elinkeinoelämän verkostossa. Tehtävä sopii luonteeltaan ympäristölautakunnan tehtäviin, koska se huolehtii myös muista kunnan ympäristönsuojelutehtävistä. Lisäksi ympäristökeskukseen on vuonna 2009 perustettu ilmastonsuojelutehtäviin liittyvä ympäristötarkastajan virka.

(Lihavointi minun.)

Muutos selkeyttäisi tilanteen. Vastuu ilmastonsuojelutoimien koordinoinnista olisi ympäristötoimella. Tällä hetkellä se siis ei ole millään lautakunnalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.9.2013, Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista ja Ultunasta

ok. Helsinki harjoittaa erittäin järkevää maapolitiikkaa ja ostaa maata Östersundomista. Päätöksessä esitämme kaupunginvaltuustolle että antavat kaupunginhallitukselle oikeuden ylittää vuoden 2013 talousarvion näiden kauppojen arvolla. Yhteensä 11,4 miljoonaa euroa.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-02_Khs_30_El_FA7142EA-C0DD-47FF-8EF0-C0AF779D61E9_Liite.pdf

12,55 euroa/maa-m² ja vastaa kaupungin Östersundomissa noudattamaa hinnoittelua ja toteutuneiden vastaavien kauppojen hintatasoa.

Vuoden 2008 jälkeisten kaupungille hankittujen alueiden keskihinta on noin 26 euroa/m². Kaupan myötä keskihinta laskisi noin 23 euroon/m².

Pinta-alaltaan laaja (yhteensä noin 91 hehtaaria) kauppa täydentää ja yhdistää kaupungin maanomistusta Östersundomin keskiosissa, jossa kaupungin maanomistus vielä on melko vähäistä. Kaupan jälkeen kaupunki omistaisi noin 70 % Porvoonväylän pohjoispuolisista alueista (ilman kansallispuistoaluetta ja Landbon omakotitontteja).

Osa alueista on strategisesti hyvin tärkeitä alueen infrastruktuurin toteuttamisen kannalta. Ne helpottavat Uuden Porvoontien muuttamista alueen pääkaduksi ja mahdollistavat Karhusaaren ja sillä kaupungin maiden kehittämisen vaatiman uuden katu- ja siltayhteyden toteuttamisen. Kaupunki saisi myös Porvoonväylän varrelle kaavaillun energiatuotantoalueen omistukseensa.

2 V 11.9.2013, Kiinteistöjen vaihtaminen Vuosaaressa ja Munkkiniemessä

ok. Pyydämme kaupunginvaltuustolta lupaa ylittää talousarvio 2,2 miljoonalla eurolla. Todellisuudessa rahaa kuluu kuitenkin vain 100 000€ kun ”laitamme vaihdossa” 2,1 miljoonan euron arvoisen tontin Vuosaaresta.

Tästä luovutaan:

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-02_Khs_30_El_4955CB8F-87AA-406F-991B-8288CE7AABDC_Liite.pdf

Ja tämä saadaan:

hallkulla

Kaupunki on neuvotellut maanomistajien kanssa Vuosaaren Uutelan Halkullanniemessä sijaitsevien 5,16 hehtaarin tilojen vaihtamisesta kaupungin Munkkiniemessä omistamaan rakennusoikeudeltaan 1 200 k-m²:n suuruiseen rakentamattomaan pientalotonttiin.

Uutelan kiinteistökokonaisuus rajoittuu kaupungin omistamaan Uutelan virkistysalueeseen. Vaihdon jälkeen Halkullanniemi olisi yhtä kiinteistöä lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa. Vaihto edistäisi Uutelan virkistysalueen kehittämistä ja muodostaisi Nuottasaaren kanssa maisemallisesti upean retkikohteen hiekka- ja kalliorantoineen.

Mainiota että kaupunki harjoittaa tällaistakin ”luovempaa” työtä omaisuudellaan.

3 V 11.9.2013, Hakaniemen Toriparkin toteuttaminen ja torialueen kunnostus

Jahas. Toriparkin kohtalo liittyy ryhmien välisiin investointineuvotteluihin, joita jatketaan jälleen maanantaiaamuna. Jos neuvotteluissa tulee valmista, tästä päätetään ehkä sitten jo maanantaina. Jos ei, niin pöydälle jää.

Meidän näkemystämme toriparkista ei tarvitse ihmetellä. (Juu, ei kannateta.)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 HSY -kuntayhtymän lausuntopyyntö alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014–2016

ok.

HSY:n toimintamenot vuonna 2014 ovat 191,2 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa (0,1 %) enemmän vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2014 alustava talousarvio sisältää 2% inflaatio oletuksen eli reaalisesti menot pienenevät. Suunnitelmakaudella näkyy Vantaan Energian vuonna 2014 käynnistyvän jätevoimalan vaikutus kulurakenteessa jäteveron vähenemisenä ja palveluiden ostojen kasvuna.

4 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Espoossa 8.-9.10.2013

ok. Olin vastaavassa kokouksessa edustamassa Helsinkiä keväällä. Mielenkiintoisia alustuksia, kuulin esim. valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta erittäin kattavan esityksen ja viisastuin. Päätetään minkä kokoinen delegaatio Helsingistä lähtee Espooseen seminaarijaffaa juomaan. Toivottavasti on kampaviinereitä kans.

5 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne

ok. Investointineuvottelut jatkuvat…

6 Selvitys Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen käynnistämisestä

Pöydältä. Kirjoitin tästä viime viikon kokouksen yhteydessä laajemmin. Lähinnä kyse on siitä annetaanko Checkpointille koko 950 000€ jo nyt kerralla, vai palataanko asiaan joka vuosi erikseen.

CPH hakee kaupungilta kolmeksi vuodeksi 950 000 euroa, joista tälle vuodelle kohdennettuna 330 000 euroa, mutta esittelijä lupaa pohjassaan vain 200 000 euroa tälle vuodelle.

7 Kaupunginvaltuuston 28.8.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012

ok. Parasta ja edullisinta energiaa on se joka jätetään käyttämättä. Energiansäästöneuvottelukunnan raportti löytyy täältä.

Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2012 noin 1719 GWh, mikä oli noin 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisääntymistä tapahtui sekä kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutuksissa että yleisten alueiden kohteiden ja hallintokuntien autojen ja työkoneiden kulutuksessa. Kasvaneeseen kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutukseen vaikuttaa mm. Helsingin asumisoikeusasuntojen liittäminen mukaan kulutusseurantaan. Energiankäytöstä aiheutuneet kustannukset olivat noin 125 miljoonaa euroa.

Energiansäästötoimien tulokset näkyvät selvästi kaupungin kiinteistöjen lämmönkulutuksessa, joka on pinta-alaa kohden vähentynyt vuodesta 1990 noin 19 % ja sähkönkulutuksessa, joka on pinta-alaa kohden vähentynyt viidessä vuodessa noin 10 %.

Pitkälti samoja huomioita kuin viime viikolla kokouksessa olleessa Helsingin kaupungin ympäristöraportissa: energian säästö ja ilmastotavoitteetkin etenenevät jatkuvasti pienin askelin.

2 Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportista

ok. Ja taas oppii kokonaan uutta. Tällä kertaa ”materiaalitehokkuudesta”.

Raportissa materiaalitehokkuudella tarkoitetaan periaatetta tai toimintatapaa, jonka avulla ehkäistään materiaalihävikkiä ja vähennetään syntyvän jätteen määrää. Talorakennustoiminnassa syntyvän jätteen määrä vuonna 2011 oli 2,2 milj. tonnia, josta 57 % syntyy korjausrakentamisessa, noin 16 % uudisrakentamisessa ja noin 27 % rakennusten purkamisessa.

Me taas puolestamme lausumme Ympäristöministeriölle, jonka työryhmä on laatinut toimenpideohjelman materiaalitehokkuuden kehittämiseksi. Esittelijä pitää ohjelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia hyvinä ja kannatettavina.

3 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta

ok. Pöydältä. Lausumme lentomelusta koska:

Ympäristölupahakemuksen yhteydessä vuodelle 2025 tehdyn ennustetilanteen mukaan lentomelualueen arvioidaan laajenevan siten, että sillä asuu vuonna 2025 noin 20 000 asukasta. Ennustetilanteessa 55 dB melualueen arvioidaan ulottuvan myös Pohjois-Helsinkiin Suutarilan alueelle.
Ja tämä melualueen laajeneminen on otettu jo huomioon yleiskaavatyössä.

Sinällään positiivista että:

Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueen laajuus ja lentomeluvyöhykkeen asukasmäärä on pienentynyt huomattavasti vuodesta 1990. Positiivinen kehitys on aiheutunut konekaluston uusiutumisesta vähämeluisammaksi sekä Finavian kiitoteiden käyttöön ja lentoreittien suunnitteluun liittyvistä melunhallintatoimista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lauttasaaren vesitornin purkaminen

ok. Lauttasaaren vesitorni puretaan, kustannukset 500 000 – 700 000 euroa. Sinällään harmillista, vesitorni on komea maamerkki. Lauttasaaren tornille ei löytynyt ostajaa ja sen kunnostaminen ihan vain ”maamerkiksikin” maksaisi miljoonia.

Kuva: Wikimedia Commons

Kuva: Wikimedia Commons

Ilmeisesti meillä Suomessa ei voida jättää tornia vaan luhistumaan omaa aikaansa. Onhan siinä toki paljon vastuukysymyksiä, mutta eikö meillä voida sallia missään ”urban decayta”?

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaava-asiassa (nro 12174, verokampus)

ok. Taannoisesta verokampuskaavasta on tietenkin valitettu. Toteamme että ”valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota.”.

3 Yhtiön perustaminen yhteistilojen rakennuttamiseksi ja hallinnoimiseksi Myllypurossa
Päätöshistoria

ok. Yhteistila taloyhtiöille Myllypuroon.

Asuntotuotantotoimisto, Finndomo Oy ja Asunto Oy Helsingin Myllypuron Tara toimivat rakentamisvaiheessa yhteiskerhotilayhtiön perustajaosakkaina ja merkitsevät yhtiön osakekannan.

4 Iltakouluasia: Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman laadintatilanne

Tärkeä iltakoulu. Maankäyttösuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunitelman valmistelutilanteen esittelyä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

ok.

Kaupunginhallitus pitää lakiin esitettyä muutosta osittaisen hoitorahan muuttamisesta alle kolmivuotiaiden osalta joustavaksi hoitorahaksi hyvänä vaihtoehtona lapsiperheille työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Joustava hoitoraha mahdollistaisi osa-aikatyön tekemisen nykyistä paremmin. Se myös kannustaisi työelämään siirtymistä niiden vanhempien kohdalla, jotka nykyään hoitavat lasta kotona kotihoidon tuen turvin. Se mahdollisesti motivoisi työsuhteessa olevia palaamaan perhevapaalta nykyistä aikaisemmin, ja samanaikaisesti mahdollistaisi lapsen hoitamisen kotona. Vanhemmat voisivat hoitaa lasta kokonaan kotona, jos molemmat tekisivät osa-aikaista työtä ja vuorottelisivat lapsen hoitamisessa.

2 Iltakouluasia: Vanhuspalvelulain vaikutukset vanhusten hoiva- ja hoitopalveluihin Helsingissä

ok. Tiedoksi.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottamisen vahvistaminen

ok.