Ensi maanantaina pitkähkö lista mutta yleistä mielenkiintoa herättänee lähinnä Meri-Rastila, joka nyt sitten äänestetään pois pöydältä. Tämän lisäksi itselleni kiintoisaa on ainakin se, miten Helsinki haluaa edistää kansanäänestyksiä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 11.12.2013, Taidemuseon johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden jäsenen.

2 V 11.12.2013, Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden jäsenen.

3 V 11.12.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

4 V 11.12.2013, Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

5 V 11.12.2013, Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Kohta kohdalta:

Kunnallisverotus, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi 317 000€

ok. Valtion veloitus nousi, Helsinki ei voi vaikuttaa kustannukseen.

Kaupungin historia, Tietokeskuksen käytettäväksi 130 000€

ok. Sotasurmat Helsingissä -hankkeen kirjan toteuttamiseen.

Osuudet ja korvaukset, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi 210 000€

ok. Helsingin maksuosuus Uudenmaanliiton kuluista nousi.

Pelastustoimi 548 000€

ok. Ylitykset katetaan täysimääräisesti kaupungin ulkopuolisella tulorahoituksella.

Sosiaali- ja terveyspalvelut 25 000 000€

ok. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta menojen ylitystä selittävät merkittävimmin työ-markkinatuen, vammaispalvelujen, terveysasemien sekä suun terveydenhuollon menojen ylittyminen.

Toimeentulotuki 21 000 000€

ok. Toimeentulotuen ylitysoikeusesitys on 21 milj. euroa. Syynä on se, että perustoimeentulotuen asiakastalouksien määrä tulee kasvamaan noin 2 300 taloudella vuoden 2012 toteumasta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 6 000 000€

ok. Tälle ei anneta edes mitään selitystä. Todetaan vaan että menot ylittyvät.

Varhaiskasvatusvirasto 2 000 000€

ok. Kaupungin omassa päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut 280:lla ennusteeseen verrattuna. Lisäksi lasten kotihoidontuella olevien lasten määräksi ennustetaan 367 lasta ja yksityisenhoidontuella olevien lasten määräksi 245 enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Oman toiminnan kustannukset alittavat talousarvion 2,4m€, mutta kotihoidon- ja yksityisenhoidontuki ylittyy 4,4m€.

Suomenkielinen työväenopisto 140 000€

ok. 65 000€ selittyy OKM:ltä saadulla ulkopuolisella rahoituksella. Lisäksi palkkamenot ylittyivät 75000€. Organisaatiomuutos kesken vuotta on saattanut vaikuttaa talouden seurantaan osastojen sisällä. ”Henkilöstömenoissa ollut usean vuoden ajan paineita johtuen työehtosopimusten muutoksista, joita ei ole saatu täysimääräisinä raamiin.” Onko oletettavissa että ylityksiä tulee siis tulevaisuudessakin?

Ruotsinkielinen työväenopisto 120 000€

ok. Ylityksestä 90 000€ katettu muilla tuloilla, eli todellinen ylitys vain 30 000€.

Kaupunginkirjasto 1 818 000€

ok. Ulkopuolista rahoitusta. (OKM, EU, ELY)

Kulttuurikeskus 60 000€

ok. Tulot ja menot tulevat ylittymään arviolta 60 000 euroa.

Kaupunginmuseo 94 000€

ok. Kaupunginmuseo on saanut 94 000 euroa ennakoitua enemmän ulkopuolista rahoitusta vuonna 2013 mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä Art Nouveau Network -hankkeeseen ja lahjoituksen Faberge -munien valokuvaamiseen.

Korkeasaaren eläintarha 150 000€

ok. Tämä on ihan vaan ylitystä. Korkeasaari on kuitenkin tehnyt töitä sen eteen että ylitys ei ole niin paha kuin keväällä ennustettiin: ”Kaikkiaan Korkeasaaren eläintarha on siis kyennyt lisäämään tuloja lähes 500 000 euroa ja saavuttamaan säästöjä noin 140 000 euroa. Helsingin kaupungin sisäiset veloitukset ja muut palveluiden hinnat ovat kuitenkin nousseet siinä määrin, että säästötoimet eivät riittäne siihen, että toimintakatetavoite voitaisiin saavuttaa.””

Työsuhdematkalippu, Henkilöstökeskuksen käytettäväksi 150 000€

ok. Työsuhdematkalippua varten varatut määrärahat ylittyvät 150 000 euroa vuonna 2013 työsuhdematkalipun ennakoitua suuremman käytön vuoksi.

Ylitykset yhteensä 57 737 000€

Investointiosa

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 10 242 000€

ok. Hankitaan maata Tankovainion-Broändan ja Kuninkaantamme alueilta.

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi 4 000 000€

ok. Maata Östersundomista.

Liikuntarakentaminen, Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, liikuntalautakunnan käytettäväksi 475 000€

ok. Liikuntavirasto esittää kaupunginhallitukselle, että Kivikon hiihtohallin jo tehtyihin, viranomaisten edellyttämiin korjaustöihin 2013 myönnettäisiin ylitysoikeutta 475 000 euroa.

Hallin historiahan on se että halliyrittäjä ei osannut ennakoida juuri hallin käynnistyksen aikoihin tulleita lumisia talvia – joten yritys meni konkurssiin ja yrittäjä menetti miljoonia. Halli kaatui kaupungin syliin. Nyt näillä investoinneilla se sitten ”rakennettiin valmiiksi”. Vähän kyllä ihmettelen onko kaupungin välttämätöntä omistaa hiihtohalli. Hiihtämistä voi harjoittaa talvella ulkona… …ja onko kesäisin pakko voida harrastaa talviurheilulajeja?

Olen antanut kertoa itselleni että hallin käyttötalouspuoli on suurin piirtein nollassa eli maksaa toimintansa takaisin. Sinällään nyt kun halli on valmis, sille voitaisiin ainakin minun puolestani lähteä etsimään ihan markkinaehtoista operaattoria. Ei ihan kaupungin ydintoimintaa tämä.

Kulttuurikeskus 27 000€

ok. Malmitaloon digitaalinen elokuvaprojektori, ylitys vastaa Elokuvasäätiöltä saatua investointitukea, joka oli 50% kustannuksista.

Kaupunginmuseo 45 000€

ok. Siirto vuodelta 2012.

Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi 8 990 000€

ok. Parin viikon takainen Riistavuoripäätös. Siirretään vanhustenkeskus apporttiomaisuutena Kiinteistö oy Helsingin palveluasunnoille. Rahaa taskusta toiseen siis.

Investoinnit yhteensä 23 779 000€

6 V 11.12.2013, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset

ok. Kuntalakiin on tehty merkittäviä muutoksia, joihin tulee vastata. Helsingin kannalta yksi keskeisimmistä uudistuksista on se, että valtuuston tulee päättää ja hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Nyt nämä muutokset toteutetaan.

7 V 11.12.2013, Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

ok. Merkitään tiedoksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.12.2013, Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12155)

Pöydältä. Nyt äänestetään ja hävitään. Harmi, Olisin mieluummin tiivistänyt nykyistä Meri-Rastilaa kuin lähtenyt kaavoittamaan metsään. Kirjoittanen lähiaikoina kootumman blogin luontoalueille rakentamisesta näitä kun on nyt pinnalla useampia.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 11.12.2013, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 2 §:n osalta

ok. Kuntaliitokset vaikuttavat sopimustekstiin. Ei toiminnallisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Esitys oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle kunnallisia kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

ok! Strategiaohjelmassa päätettiin että Helsinki ottaa käyttöön neuvoa-antavat kansanäänestykset. Siksipä Helsinki nyt lähestyy oikeusministeriötä ja toivoo että kansanäänestyksien järjestämistä helpotettaisiin lakia uudistettaessa. Nykyinen tapa (kirjeäänestys) on kallis ja raskas. Helsinki toivoo että äänestykset voitaisiin järjestää muiden vaalien yhteydessä ja samoin ennakkoäänestysmenettelyin.

4 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä europarlamenttivaaleissa 2014

ok. Yksi ennakkoäänestyspaikka enemmän kuin kuntavaaleissa. 16 Itellan toimipistettä ja 19 kaupungin omaa. Valitettavasti kauppakeskuksia ei saatu mukaan.

5 Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2014–2018

ok. Hyvää ja kaunista. Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit julkistivat yhdessä Itämerihaastekampanjan ja sitoutuivat julkisesti konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi. Samalla Itämeri nostettiin kaupunkien strategiatyöhön.

No onko se toiminut? Tampereen kaupungin asiantuntijoiden keväällä 2013 toteuttaman vertaisarvion perusteella Itämerihaasteen edellinen toimenpideohjelmakausi 2007–2012 on monelta osin toteutunut erittäin hyvin. Itämerihaaste on tukenut kaupunkien hallintokuntia huomioimaan toimintansa vesistövaikutuksia ja lisännyt tietoisuutta Itämeren tilasta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista kaupungin hallintokuntien omien työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. Noin 200 organisaatiota on ottanut Itämerihaasteen vastaan.

Hyvä, tällä tiellä siis jatketaan myös vuoteen 2018.

6 Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen

ok. Sähköautojen tuloon varaudutaan perustamalla valtakunnallinen sähköautojen latausoperaattoriyhtiö. Ideana se että sähköauton lataaminen toimisi pääperiaatteiltaan samalla tavalla yli kaupunkirajojen liikuttaessa. Kannatettavaa. Nähtäväksi toki jää onko sähköautoilun ”lopullinen ratkaisu” latauspisteiden vai akkujen vaihtopisteiden varassa. Todennäköisesti sekä ja että.

Helsinki lähtee Helsingin energian kautta ns. veturiomistajaksi yli 10% osuudella. Ja näin saamme myös hallituspaikan. Huomenna oikeutamme Helsingin Energian merkitsemään kaupungin lukuun latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta enintään 15 % eli 750 000 euroa.

7 Mt. 101 (Kehä I): Kivikontien eritasoliittymän ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101 (Kehä I) välillä Espoon raja – Vihdintie edistämistä koskevan aiesopimuksen hyväksyminen

ok. Uusi eritasoliittymä yhteistyössä valtion kanssa Kivikontielle, kustannus Helsingille 24,5m€ (71,6%) ja Hämeenlinnanväylälle, kustannus Helsingille 4,1m€ (9%/18,5%).

8 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kehä I – Kivikontien eritasoliittymän rakennustöiden aloittamiseen

ok. Ja tässä kohdassa myönnetän sitten rahat edellisessä kohdassa sovitun aiesopimuksen töiden aloittamiseen. Tavallisesti urputtaisin monitasoliittymiin menevästä rahasta – ja mieluumminhan minä nuokin rahat laittaisin vaikka raidejokeriin – mutta nämä ovat mukana tuoreessa investointisovussa, joten mölyt mahaan. Tässä kohtaa on tärkeä huomata että alunperin hankkeelle oli budjetoitu varoja jo vuodelle 2012, josta varoja sitten siirretään ensi vuodelle. Ensi vuonna siis kirjanpidollisesti 435 miljoonan euron investointikatto tulee ylittymään koska hankkeiden rahat seuraavat hankkeita. Tavallaan ennakkotapaus.

9 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kalasataman esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

ok. 3,5 miljoonalla esirakennetaan Kalasatamaa.

10 Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämiseen

ok. 5,5 miljoonaa kaupungintalokorttelien hankkeisiin.

11 Ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta

ok. Ilmoitamme Helsingin kannan kaupunginhallituksen edellisten lausuntojen mukaisesti. Hupaisaa on se että kaikkien kuntien on tehtävä selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus ministeriölle määräaikaan mennessä. Tämä koskee myös Helsingin metropolialueen kuntia siitä huolimatta, että ministeriössä on samanaikaisesti vireillä erityisen kuntajakoselvityksen asettaminen alueelle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistaminen

ok. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma liittyy lähinnä liikennemeluun. Päätöksessä kaupunginhallitus kuitenkin toteaa että investointikatto ei mahdollista toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista esitetyssä laajuudessa. Hankkeet ovat pääosin meluaitoja ja hiljaisempaa päällystettä, joka kuluu perinteistä päällystettä nopeammin ja nostaa siten kustannuksia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Laajasalon keskuksen kaava-alueen kehittämisestä keskustamaisemmaksi ja kaupunkimaisemmaksi

ok. Esittelijä viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että ponnen mukainen asemakaavallinen selvitys on osa yleiskaavatyötä.

2 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vapaan, ei kaupallisen, tilan turvaamisesta asukkaille Itäkeskuksen kauppakeskuksessa

ok. Todetaan että ei nyt oikein natsaa.

3 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Turunlinnantien turvallisuuden huomioimisesta jo rakennusvaiheessa, Itäkeskus

ok. Todetaan että liikenneturvallisuus on olennainen osa rakennusvaiheen koordinointia.

4 Maankäyttösopimukset Edita Oyj:n, As. Oy Helsingin Hurmurin ja Kiinteistö Oy Hakuninmaantie 5:n kanssa Kuninkaantammen keskustan asemakaavamuutokseen liittyen

ok. Kuninkaantammen keskustaan rakennetaan uusi 5 000 asukkaan asuinalue. Merkittävä osa maasta on kolmen eri yhtiön omistuksessa. Koska yhtiöille koituu asemakaavamuutoksesta hyötyä, niiden kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimukset, joiden perusteella yhtiöt osallistuvat yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Ehdotuksen mukaan kaupungille luovutetaan maankäyttökorvauksina maa-alueita yhteensä noin 5,154 miljoonaa euron arvosta. Kaavamuutoksen toteuttamiseksi kaupunki myy samalla tontinomistajille A- ja AK-tonttien osia yhteensä noin 1,29 miljoonan eurolla, ja kaupungille ostetaan kaavamuutosalueen ulkopuolinen T-tontin osa 927 300 eurolla.

5 Teollisuustontin varaaminen Peak Group/Interbau Oy:lle (Konala, tontti 32046/5, Hankasuontie 11 A)

ok. Varataan tontti toimitilarakennuksen suunnittelua varten. Kaava on jo valmiina.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mitoituksista

ok. Valtioneuvoston asetuksen mukainen selvitys tilanteesta aluehallintovirastolle. Helsinki toteaa että neuvoloiden mitoitus on suositusten mukainen ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tulevat olemaan vuonna 2014 jo päätettyjen lisäresurssien ansiosta.