Huomenna viimeinen kaupunginhallitus ennen joulua, joka on 45. kokouksemme tänä vuonna. Vissyä on juotu ja päätöksiä tehty. Tällä kertaa asialistalla kiintoisimpina ehkä asukastalojen avustusten keskittäminen kaupunginhallitukselle ja kantakaupungin määrääminen osittaiseen rakennuskieltoon. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 15.1.2014, Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen

ok. Esitämme valtuustolle että valitsemme Tuija Kuivalaisen 1.1.2014 Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan virkaan 6 950,40 euron palkalla.

2 V 15.1.2014, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014

ok. 21 kokousta luvassa valtuustolle ensi vuonna.

3 V 15.1.2014, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2014

ok. Kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan. Käytännössä hommissa jatkavat samat henkilöt eli Mari Puoskari ja Harri Bogomoloff.

4 V 15.1.2014, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee uuden varajäsenen Mikko Koikkalaiselle.

3 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran väliaikaisen hoitajan määrääminen

ok. Kohdassa 1 valitun toimarin virkaa hoitaa hallintopäällikkö Päivi Turpeinen kunnes Tuija Kuivalainen ottaa viran vastaan.

4 Selvitys kaupungin avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle

ok. Valtuustostrategiassa oli kirjaus ”Selvitetään kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen keskittäminen kaupunginhallitukselle.”, joka vaikutti aika erikoiselta – avustusten jakaminenhan on useiden asiantuntijalautakuntien työn keskiössä, mm. itselleni tutun kulttuuri- ja kirjastolautakunnan. Nyt sitten selvisi mitä sillä konkreettisesti tarkoitetaan.

Esityksessä ehdotetaan että ”asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle”. Ja että ”Selkeästi virastojen ydintoimintaan liittyvien avustusten osalta työryhmä katsoo parhaimmaksi nykyisen hajautetun mallin käytön kaupungin keskitetyllä sähköisellä avustusjärjestelmällä”. Hyvä.

Toimintatapamuutoksena tämä on perusteltu. Tällä hetkellä erilaisten asukastalojen tuet on ripoteltu sinne sun tänne aikalailla sattumanvaraisesti eikä tuki suinkaan aina tule ”loogiselta” lautakunnalta. Kokonaiskuvaa ei ole kenelläkään. Asukastalojen tukien tasosta ja kohdentumisesta sitten väännetään varmasti erikseen.

Yhteensä Helsinki jakaa vuosittain avustuksia noin 66 miljoonaa ja avustustyöryhmän loppuraportti antaa hyvän ja tiiviin yleiskatsauksen niihin jos asia kiinnostaa!
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-16_Khs_45_El_E76DE987-AF87-47EA-A3F1-83BA02CB9A45_Liite.pdf
5 Green Net Finland ry:n lainan takaisinmaksusuunnitelman muutos

ok. Green Net Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii ympäristöteknologian ”osaamiskeskuksena” Uudellamaalla. Lainojen takaisinmaksusuunnitelman muutos on pääasiassa tekninen – lainoja ylipäätään tarvitaan siksi että projektien rahoittajat, mm. Tekes, Sitra jne. maksavat kustannukset niin pitkän ajan päästä että yhdistykselle syntyy paha kassavaje ja yhdistys ei voi saada pankista lainaa.

6 Eräiden hankkeiden jatkorahoitus innovaatiorahaston varoilla

ok. Innovaatiorahasto on hyvä idea ja Helsingin kaltaisen ja kokoisen kaupungin pitää käyttää varojaan myös ”uutta tutkivaan” työhön, josta osa on selvästi onnistunutta:

Toimintansa aikana innovaatiorahastosta on rahoitettu useita palkittuja investointihankkeita ja projekteja. Esimerkiksi Forum Virium Helsingin käynnissä olevat hankkeet ovat tuottaneet kaupunkilaisille näkyviä ja julkista tunnustusta saavia tuloksia; pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen tiedon palvelu Helsinki Region Infoshare -hanke on EU komission parhaan julkisen sektorin innovaatiopalkinnon lisäksi sijoittunut kolmen parhaan joukkoon vuonna 2013 Eurocities-järjestön vuosittaisen Awards -kilpailun Älykäs hallintatapa -sarjassa.

Uskon että Helsinki Region Infoshare tulee tuottamaan ajan myötä enemmän kuin mitä koko innovaatiorahastoon on satsattu.

Mutta toki tällaisissa hankkeissa tulee sitten myös aina huteja ja vähemmän onnistuneita projekteja. Esimerkki ehkä vähän vähemmän vaikuttavasta keissistä löytyy sosiaaliviraston puolelta. Siellä on ollut vuodesta 2011 käynnissä hanke ”Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa”, johon on vuonna 2011 annettu 110 000€.

Hankkeen aikana on vakiinnutettu suun terveydenhuollon Facebook –sivut ja niiden sisältöä on suunnattu eri ikäisille kohderyhmille. Vuoden 2013 aikana on jatkettu toimintaa Facebook –sivuilla. Lisäksi nuoria tavoitettiin mm. Netarissa, IRC- galleriassa ja Demissä. Koululaisille tarkoitetun, suun terveyttä opettavan hyötypelin suunnittelu on käynnistynyt hyötypelejä rakentavan yrityksen (Ludocraft Oy) kanssa.

Fb-sivuilla on näemmä 315 tykkääjää. Tulee hintaa per tykkäys. Mutta, kuten olen aiemminkin sanonut, pitää uskaltaa myös epäonnistua. Nyt me tiedetään mikä toimii ja mikä ei. Ja ehkä eläinten kuvien jakaminen 315 seuraajalle ei ole ny sitte sitä sosiaali- ja terveysviraston ydintoimintaa.
_2__H.A.M.P.A.A.T_Helsingin_kaupungin_Suun_terveydenhuolto
7 Valtion ja Helsingin seudun välinen kasvusopimus 2013-2015

ok. ”Toimenpiteille ei ole varattuna korvamerkittyä rahoitusta. Toimenpiteitä toteutetaan valtiontalouden ja kuntien kehysten ja talousarvioiden puitteissa.”

8 Määrärahan siirtäminen ja määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön osakkeiden hankintaa varten

ok. 150 000€ Hitas-asunnnon ostamista ja 1 976 000 euroa päiväkoteja varten.

9 Eroaminen Helsinki-Tallinn Euregio -yhdistyksen jäsenyydestä

ok. Helsinki-Tallinn Euregio -yhdistys perustettiin 2003 hoitamaan Helsingin ja Tallinnan yhteistyöhankkeita. Nykyisellään Helsingin ja Tallinnan suhteiden kehittäminen tapahtuu pääsääntöisesti suoraan virastojen välisenä yhteistyönä yhdistyksen toiminnan ulkopuolella, joten yhdistyksen toiminta ajetaan alas.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle metroliikenteen valvontatyöryhmän esityksestä

ok. Metroliikenteestä ehdotetaan säädettäväksi omassa erillislaissa vastaavasti kuin Ruotsissa on tehty. HKL puolestaan toteaa lausunnossaan että lakiin perustuvasta toimilupajärjestelystä on mahdollista saada lisäarvoa ja uusia kehittämiseväitä HKL:n omaan turvallisuustyöhön, turvallisuustyön johtamiseen ja prosesseihin.

Liikenneministeriön työryhmä oli katsonut myös tarpeelliseksi tarkastella raitioliikenteen sääntelyä. Tästä Helsinki toteaa että ”sääntelyn tarve ei ole samanlainen kuin metron osalta. Raitioliikenne on jo nyt tietyiltä osin sääntelyn piirissä, koska sitä koskevat tieliikennelain säännökset. Raitioliikennettä harjoitetaan pääosin muun liikenteen yhteydessä samoilla kaistoilla. Katuympäristössä toimiva raitioliikenne poikkeaa muutenkin metroliikenteestä toimintaympäristönsä ja järjestelmänsä takia.”

2 Ympäristönsuojelupäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa
3 Ympäristöterveyspäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa
4 Määräaikaisen hoitajan määrääminen elintarviketurvallisuuspäällikön virkaan

ok. Alkusyksystä päätetyn ympäristölautakunnan johtosääntömuutosten vuoksi tapahtuu organisaatiossa tuolileikkiä. Kaikki kolme kohtaa liittyvät samaan rumbaan.

2. Päättänemme siirtää ympäristönsuojelupäällikön virkaan Päivi Kippo-Edlundin 1.1.2014 lukien 5 583,69 palkalla. Virka oli sisäisessä haussa.
3. Päättänemme siirtää ympäristöterveysosaston ympäristöterveyspäällikön virkaan Pertti Forssin 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron palkalla. Virka oli sisäisessä haussa.
4. Määrännemme kaupungineläinlääkäri Riikka Åbergin hoitamaan elintarviketurvallisuuspäällikön virkaa 6 002,82 euron palkalla kunnes ulkoisen haun kautta hankittu uusi päällikkö ottaa viran vastaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kantakaupungin eräiden alueiden määrääminen rajattuun rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten (nro 12218)

Kantakaupungin alue ehdotetaan asetettavaksi rajattuun rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten suunnittelumahdollisuuksien turvaamiseksi. Rajattu rakennuskielto koskee myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön. Tätä perustellaan yleiskaavan valmistelulla – sen yhteydessä on tarkoitus linjata laajemmin, miten kantakaupungin asemakaavoja voidaan muuttaa.

Kuitenkin myös ”rajatun rakennuskiellon aikana kaikki hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti ja kiellosta huolimatta toimitiloja voidaan edelleen muuttaa asunnoiksi, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Poikkeamistoimivalta on kaupungilla, ja hakemusten käsittely on nopeaa.” Toivottavasti näin myös on – ei me voida jäädyttää kantakaupungin kehittämistä vuosikausiksi. Itse näkisin mieluusti nykyistä enemmän kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutoksia.

Rakennuskieltoalue harmaalla:
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-16_Khs_45_El_09F5F56B-52BD-44D0-8079-08B9613E5DD9_Liite.pdf-2
2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Kaarelan puisto- ja lähivirkistysaluetta koskevassa asemakaava-asiassa (nro 12097, Kaarelan jäähalli)

ok. Todetaan että valitus pitää jättää tutkimatta koska valittaja on toimittanut valituksensa hallinto-oikeudelle valitukselle asetetun määräajan jälkeen. Ja jos se kuitenkin päätettäisiin tutkia, kaupunginhallitus toteaa että päätös oli laillinen.

3 Helsingin Väylä Oy:n oman pääoman rahaston kartuttaminen

ok. Helsingin Väylä Oy rakensi ja hallinnoi Lapinlahdenpuiston ja Kluuvin välistä maanalaista väylää. Helsingin Väylä Oy:n ja Stockmannin välille syntyi rakentamisen aikaan erimielisyyksiä viivästyskustannusten maksamisesta. Nyt nämä riidat on ratkottu oikeudessa ja oy:lle syntyi kustannuksia yhteensä noin 780 000 euron edestä, josta noin 314 000€ omia ja Stockmannin asianajokuluja. Nyt sitten yhtiötä pääomitetaan vastaavalla summalla. Helsingin Väylä Oy kuitenkin muistuttaa kaupunginhallitusta siitä että tunnelin rakentamiskustannukset aikanaan alitettiin noin kuudella miljoonalla arvioidusta.

4 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

ok. Nyt tämä pöydältä. Kokonaisuutena kannatettava hanke.

5 Alueen varaaminen Amos Anderssonin taidemuseolle ja sitä ylläpitävälle Föreningen Konstsamfundet rf:lle

Ok! Viime viikolla minua hiukan mietityttänyttä kohtaa on nyt esittelijän toimesta muutettu ja tämä täysin ok! Hienoa että hanke tuntuu etenevän ripeästi!
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-09_Khs_44_El_CCF72AD1-7944-41DE-B2F3-0136970FAC80_Liite.pdf-2
Muutos siis tästä sanamuodosta:

”14 Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana Lasipalatsin rakennusten tiloja koskevia uusia pitkäaikaisia vuokrasopimuksia.”

tähän:

14 Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana Lasipalatsin rakennusten tiloja koskevia sellaisia uusia pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, jotka haittaisivat hankkeen toteuttamista. Kaupunki pyrkii kuitenkin Lasipalatsin mediakeskus Oy:n kanssa neuvotellen mahdollisuuksien mukaan turvaamaan yhtiön ja sen vuokralaisten aseman.

Muutos mahdollistaa Lasipalatsin vuokraustoiminnan jatkumisen remontin alkuun saakka. Hyvä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajat sosiaali- ja terveysvirastossa
2 Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajat varhaiskasvatusvirastossa

Virastot haluaisivat ottaa lahjoituksia ja testamentteja 100 000 euron rajaan saakka. Talous- ja suunnittelukeskus puolestaan on sitä mieltä että vaikka vanhat rajat kaipaavat ”uudelleen tarkastelua” pitää lautakuntien ehdottamaa 100 000 euron rajaa verrata kaupunkitasoisesti suhteessa muille toimijoille asetettua vastaavaa rajaa. Ja että nyt määrättäisiin raja vuonna 1987 määriteltyyn 100 000 markkaan eli 16 818 euroon.

Mun on vaikea ymmärtää että mitä ongelmia lahjoitus- ja testamenttirajan nostolla liittyy. Etenkin kun summa on selvästi jäänyt ajastaan. Oletan että tätä asiaa voidaan kuitenkin viedä eteenpäin kohtuullisen nopealla aikataululla myös kokonaisuutena.

3 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi arvion tekemisestä palvelusetelien käytön laajentamisen vaikutuksista palvelujen sosiaaliseen eriytymiseen

ok. Todetaan että strategian tavoitteen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventumisesta mukaisesti kaikkia uusia toimintamuotoja arvioidaan tämän tavoitteen kautta – myös palveluseteleitä.

4 Eron myöntäminen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

ok.

5 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjusta

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Maa-alueen vuokraus Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:lle
2 Maa-alueen vuokraus Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle
3 Maa-alueen vuokraus Vuosaaren Ratsastuskeskus Oy:lle
4 Maa-alueen vuokraus Pakilasta HPS Areenat Oy:lle

Oikeutamme liikuntalautakunnan vuokraamaan maata hevos- ja palloiluharrasteita varten.

5 Maa-alueen varauksen jatkaminen Vuosaaren venesatama-alueelta Selboat Oy:lle

ok. Varaaja jatkaa hankkeen suunnittelua.

6 Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan 2014-2015

ok. Henkilöstötoimikunnassa työnantajaa edustaa 1.1.2014 lähtien Ritva Viljasen sijaan kansliapäällikkö Tapio Korhonen.

7 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentaminen

ok. Seure tuottaa omistajilleen pääkaupunkiseudun kaupungeille in house -yhtiönä tilapäsen henkilöstön vuokraus- ja henkilöstöhallintaan liittyviä palveluja. Nyt myös HUS on ilmaissut halukkuutensa tulla Seuren osakkeenomistajaksi viiden prosentin osuudella. Helsingin omistusosuus laskee 59,4 %:sta noin 56,4 %:iin.