Lähenevän kesäloman huomaa ainakin siitä että listan saa luettua kokonaan läpi vasta viimeisenä iltana… Mutta on sillä pituuttakin. Tällä kertaa mukana useampia lausuntoja lakiesityksistä, Laajasalon raideliikenteen YVA-lausunto, ponsivastauksia mm. Koffin torniin liittyen, tontin varaaminen Motonet-tavaratalolle Roihupellossa ja Töölönlahden puistosuunnitelman edullisempi versio. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 27.8.2014, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta
2 V 27.8.2014, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

ok. Jussi Halla-Aho lähti Pyrsseliin ja PS valitsee hänen tilalleen uuden kaverin kaupunginhallitukseen.

3 Kaupunginhallituksen 4.8.2014 kokouksen peruminen

ok. Emme kokousta 4.8. Pidempi kesäloma! Woohoo!

4 Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja kotoutumista koskeva sopimus

ok. Kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen sopimus ”kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä” ja siitä miten tästä aiheutuneet kulut korvataan.

Sopimuksessa ei määritellä vastaanotettavien pakolaisten määrää. Perusteluna tälle on ”muista vastaanottokeskuksista Helsinkiin kohdistuva itsenäinen muutto”.

5 Muutokset vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalitoimikuntiin
6 Muutokset vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin

ok. Todetaan vaalitoimikuntiin ja vaalilautakuntiin 10.3.2014 työeste yms. syistä tehdyt muutokset

7 Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämispäätöksen täytäntöönpano
8 Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämispäätöksen täytäntöönpano

ok. Ja nyt valtuuston tekemät päätökset Sataman ja Helenin yhtiöittämisestä pannaan toimeen ja yhtiöt perustetaan.

9 Tasa-arvotoimikunnan varajäsenen valinta

ok. Henrik Jaakkolan tilalle Juhani Saari.

10 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014–2016

ok. Yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa valmisteltu henkilöstön tasa-arvosuunnitelma. Toimenpiteet näyttävät hyviltä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi ns. kumpareiden säilyttämisestä Maatullinpuistossa

ok. Sami halusi säilyttää ”kumpareita Maatullinpuistossa”. Esittelijä vastaa tähän että ”Suuri osa puistoalueen valleista voidaan säilyttää, mutta niitä joudutaan täydennysrakentamisen takia muotoilemaan kevyesti uudelleen.”

2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

ok. Lausunto Laajasalon raideliikenteen, eli käytännössä Kruunusiltojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Ympäristövaikutukset on selvitetty kaikista mahdollisista vaihtoehdoista ihmiskatapulttia lukuunottamatta.

Lausunto on Hanasaaren polttoainekuljetusten liikenteellisiä vaikutuksia koskevaa kappaletta lukuunottamatta hyvä. Esittelijä ottaa erittäin voimakkaan kannan:

”Hanasaaren voimalaitoksen polttoainekuljetusten ja raitioliikenteen Sompasaari−Kruununhaka siltayhteyden välinen ristiriita on kaupunginhallituksen mielestä erittäin merkittävä sekä joukkoliikenteen toimivuuden että voimalaitoksen polttoainehuollon kannalta. Raitioliikenteen siltayhteys ei ole käytännössä mahdollinen niin kauan kun voimalaitoksen polttoainehuolto tapahtuu meritse.”

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja yleisten töiden lautakunta puolestaan lausuivat seuraavasti:

”Mikäli voimalaitoksen toiminta jatkuu, on selvitettävä mahdollisuudet toimittaa polttoaine voimalaitokseen muilla tavoin. Tästä Helenille aiheutuvia lisäkustannuksia tulee tällöin verrata niihin kustannuksiin ja haittoihin, joita laivakuljetukset aiheuttavat liikenteelle ja maankäytölle.”

Ja näinhän asia on. Esim. Lahti kuljettaa kaiken tarvitsemansa hiilen käsittääkseni rekoilla. Helenin voimalan vaatima polttoaine tarkoittaa muutamia kymmeniä rekkoja päivässä Vuosaaresta Hanasaareen. Tämä uppoaa muun liikenteen sekaan helposti. Polttoainekuljetusten turvaaminen ei ole hyvä perustelu viivyttää Kruunusiltoja, joiden positiiviset vaikutukset sekä maanarvoon että julkiselle liikenteelle ovat selviä.

3 Töölönlahden puiston tilapäisten järjestelyiden (nro VIO 5695/1) hyväksyminen

ok. Tammikuussa kaupunginhallituksen käsittelyssä oli Töölönlahden puistosuunnitelma, jonka 66 miljoonan hintalappua emme hyväksyneet. Emmekä edes esitettyä 20 miljoonan hintaista ”väliaikaista” ratkaisua, vaan palautimme suunnitelmat valmisteluun. Nyt on uusi esitys valmis, kustannus 5,8 miljoonaa euroa. Voisi sanoa että kaupunginhallitus säästi 60 miljoonaa euroa kuntalaisten rahoja. Kyllä näillä päätöksillä on merkitystä.

Ja hyvältä tämäkin suunnitelma näyttää.
Liite_pdf

Suunnitellun puiston näkyvin elementti on ns. Toimintakaari, kaaren muotoinen leveä puistokäytävä, jonka varrelle sijoitetaan oleskelupaikkoja, kuntoilupiste, pieni leikkipaikka ja istutuksia. Toimintakaari asfaltoidaan ja reunustetaan nauhamaisin kiveysraidoin.

Toimintakaaren länsipuolelle varataan avoin kenttä mahdollisia yleisötilaisuuksia varten. Toimintakaaren itäreunaan sijoitetaan Töölönlahden rantaa kohti viettävä painanne, joka toimii reittinä mahdollisille tulvavesille.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto selvittää väliaikaisen puistoalueen soveltuvuutta tapahtumien pitopaikaksi yhteistyössä tapahtumajärjestäjien, lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden sekä viranomaisten kanssa. Mahdollinen tapahtumien järjestäminen alueella on puistosuunnitelmasta erillään oleva hanke.

Puiston tasaus on suunniteltu siten, että laajamittaisia pohjanvahvistuksia ei tarvitse tehdä. Tasaus noudattelee suurelta osin nykyisiä maastonkorkoja, mutta alueen itäreunan maastoa joudutaan muotoilemaan leikkauksin ja lisätäytöin, jotta puisto liittyisi luontevasti Alvan Aallon kadun kortteleiden korkomaailmaan.

Suunniteltu kasvillisuus on monipuolista, mahdollisimman nopeakasvuista ja kestävää. Olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään siellä, missä se on mahdollista. Radanvarren korttelien lähialueille tulee monipuolisia istutuksia.

Toivottavasti tästä prosessista opittiin jotain. Kustannukset kannattaa pitää paremmin mielessä jo luonnosvaiheessa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi polkupyöräreitityksen huomioimisesta Keski-Pasilan jatkosuunnittelussa

ok. Vastauksessa todetaan että ”Keskustakortteliin on tulossa eri toiminnoille yhteensä noin 3 400 polkupyöräpysäköintipaikkaa.” ja katuverkon suunnittelussa otetaan ”Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilan 2025” mukaiset yhteydet.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-06-16_Khs_24_El_B50DA20C-9465-4C99-9896-504621EBC169_Liite_pdf
2 Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi Meri-Rastilan asuinkäyttöön kaavoittamattoman viheralueen osan säilyttämisestä yleiskaavassa virkistys- ja ulkoilukäytössä

ok. Jape on toivonut kaavoittamattoman osa Meri-Rastilasta saavan yleiskaavassa merkinnän virksitysalueeksi. Todetaan että yleiskaavaluonnos valmistuu marraskuussa, joilloin kokonaisuutta arvioidaan.

3 Tontin varaaminen Broman Group Oy:lle liikekeskushanketta varten (Vartiokylä, Roihupelto, tontit 45199/2 ja 3)

ok. Varataan tontti Motonet-tavaratalon suunnitelemista varten.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-06-16_Khs_24_El_B6DAA584-1FBE-429D-87A7-13FE3C94B914_Liite_pdf
4 Maanmyynnin edistämisen periaatteet vuosille 2014-2018 sekä katsaus maanmyyntitilanteeseen ja -näkymiin

Kaupunginvaltuusto edellytti kuluvan vuoden talousarviossa, että kaupunginhallitukselle esitetään vuonna 2014 kolmen kuukauden välein toteuma omaisuuden myynneistä ja suunnitelma 100 miljoonan euron vuotuiseen myyntitavoitteeseen pääsemiseksi. Kaupungin viimeisen kymmenen vuoden maanmyyntitulojen keskiarvo on noin 70 milj. euroa.

Nyt esitettävillä toimenpiteillä tavoitteeseen pyritään.

Huomattavaa on että kiinteistölautakunta asiaa käsitellessään totesi myös, että tavoitteet maanmyyntituloista on asetettu niin korkealle, että niiden toteuttaminen on vaativaa. Samalla on vaarana, että täysimääräiseen tavoitteeseen pyrkiminen voi muodostua pitkällä tähtäimellä kaupungin kokonaistaloudellisen edun vastaiseksi ja vaikuttaa epäedullisesti kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumiseen.

5 Sinebrychoffin puiston tornin käyttöä ja kunnostusta koskeva selvitys

Tämä mietityttää yhä. Onko todella niin että kaupungilla ei ole varaa laittaa 60 000 euroa siihen että torniin saataisiin vesi ja viemäri? Hallintokeskus, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto sekä kiinteistöviraston tilakeskus ovat keskenään päättäneet ettei ”tornia tulisi ottaa mihinkään uuteen käyttötarkoitukseen, vaan se tulee jatkossakin olemaan alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukainen puistomonumentti”.

Kuva: Pasi Haapakorva / Flickr (cc-lisenssi)

Kuva: Pasi Haapakorva / Flickr (cc-lisenssi)


Toisaalta taas eihän kaupunki itse torniin mitään kahvilaa perusta, kyllä siihen yrittäjä pitää löytää. Ehkä on tyytyminen vastaukseen: ”Tilakeskus pyrkii kuitenkin joka tapauksessa neuvottelemaan tornin vuokraamisesta ponnessa esitetyllä tavalla ja siinä yhteydessä selvittämään rakennushistoriallisten, puiston toiminnallisten kysymysten sekä taloudellisten näkökulmien vaikutukset vuokrasopimusehtoihin.” Eli jos yrittäjä löytyy, niin sitten saa yrittää.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi päiväkotien tilanormin muutoksen arvioinnista ja seurannasta

Mari kantoi ponnessaan huolta siitä vaikuttaako tilanormin tiukentaminen (enemmän lapsia samassa tilassa) lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Tähän virasto vastaa että

”Lähtökohta päiväkotien tilan käytölle on se, että päiväkotitilat ovat terveelliset ja turvalliset sekä lapsille että henkilökunnalle ja että päivähoitopalvelut sijaitsevat lähellä kotia.”

Onko tämä vastaus? Kai nyt jotain seurantaa sairaspoissaoloista tjms. voisi saada? Eikö niitä ollenkaan edes seurata?

2 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asukastalojen ja aluetyön turvaamisesta

ok. Esittelijä toteaa, että vuonna 2014 sosiaali- ja terveysviraston asukastalotoiminta jatkuu kuten tähänkin asti ja että mahdolliset muutokset asukastalotoiminnassa toteutetaan aikaisintaan vuoden 2015 alusta lukien. Asukastaloille ja muille asukasyhdistyksille valmistellaan työryhmässä yhtenäisiä avustuskriteerejä, jotka valmistuvat 29.8.2014 mennessä. Silloin tiedetään enemmän.

3 Varhaiskasvatusviraston uudet virat ja toimen muuttaminen viraksi

Kaksi uutta päiväkotia ja perustetaan niille johtajavirat. Lisäksi yksi toimi viraksi tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.

4 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi esiopetuksen velvoittavuudesta

Helsingissä esiopetustoiminnan piirissä on tällä hetkellä yli 99 % ikäluokasta. Palvelujen järjestämisen näkökulmasta hallituksen esitys ei toisi muutosta nykytilanteeseen eikä lisää merkittävästi kustannuksia. Kaupunginhallitust toteaa esityksen aikataulun olevan kohtuuttoman tiukka – syksyä 2015 suunnitellaan jo 2014 syksyllä.

5 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaalihuoltolaissa määrätään sosiaalihuollon järjestämisestä, rahoituksesta, ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä.

Kaupunginhallitus katsoo, että sosiaalihuoltolain voimaantuloaikataulu on liian nopea talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi tarvittaviin muutoksiin nähden. Lain kustannusvaikutuksia koskevassa luvussa ei ole kustannussäästöistä arviota, laki todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia, joka taas puolestaan ei ole rakennepaketin mukaista eikä kunnille tulisi kasata lisää velvoitteita, johon ei saada rahoitusta.

Yksityiskohtaisen tarkastelun vastaukset vaikuttavat olevan sosiaali- ja terveyslautakunnan äänestysten mukaisia.

SIVISTYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus maahanmuuttajajärjestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen tarkoitettujen avustusten myöntämistä koskevasta päätöksestä

ok. ”Pelkästään ne seikat, että yhdistyksen jäsenistä yli puolet on maahanmuuttajia ja että yhdistyksellä on 91 jäsentä, eivät yksistään täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä.”

2 Korkeasaaren kolmen toimen muuttaminen viroiksi ja nimikemuutos sekä yhden viran palkan tarkistaminen

ok. Kolme tointa muutetaan viroiksi. Lisäksi ”eläintenhoidon yksikön päällikön” palkkaa nostetaan 2863 eurosta 3400 euroon. Aiempi palkka kuraattorin palkka eikä vastaa yksikön päällikön tehtävien vaativuutta.

3 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle uskonnon opetusperusteita koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään perusopetus- ja lukiolain muuttamista siten, että muita uskontoja kuin evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskontoa opetettaisiin, jos opetukseen osallistuvia on vähintään kymmenen. Voimassa olevan säännöksen mukaisesti vaadittava oppilasmäärä on kolme. Elämänkatsomustiedon osalta ryhmäkokoa ei muutettaisi. Helsingin kaupunki pitää esitystä kannatettavana.

Henkilökohtaisesti en kyllä tajua miksi uskontoa ylipäätään opetetaan kouluissa ja erityisesti miksei elämänkatsomustiedon opetukseen saa osallistua jos satut olemaan jonkin kirkon jäsen. Toisin päin osallistumisvapaus on sallittu – pakana saa osallistua kristilliseen uskonnonopetukseen.

4 TIETOA STADISTA – Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelmien ajantasaistaminen vuosille 2014 – 2015

ok. Helsingin kaupungin Tietokeskus on kyllä upea laitos. Todella paljon todella hienoa tutkittua tietoa päätöksenteon ja kaupungin hallinnon pohjaksi. Ajantasaistettu Tietoa Stadista -ohjelma käsittää yhteensä 60 tutkimushanketta ja tilaston kehittämishanketta. Joukossa monia todella mielenkiintoisen näköisiä tutkimuksia.

5 Helsingin kaupungin strategian toimeenpano maahanmuuttajia ja monimuotoisuutta koskevin osin

Strategia jalkautuu. Nyt on käsittelyssä toimenpiteet maahanmuuttajia- ja monimuotoisuutta koskeviin linjauksiin. Toimenpiteissä on mielestäni hyvä peruslähtökohta:

Tärkeimpiä maahanmuuttajapolitiikan päämääriä ovat:
a) nopea työllistyminen osaamista vastaaville aloille
b) mielekkäät urapolut
c) lasten ja nuorten koulutusurat, jotka tukevat edellä mainittuja päämääriä

Toimenpideohjelmassa näihin tavoitteisiin pyritään monilla eri toimenpiteillä mm. perustamalla ammatillisen koulutuksen ja suomen kielen opinnot yhdistävä ammatillinen koulutusohjelma.