Tällä kertaa kaupunginhallituksessa hiukan lyhyempi lista. Kiinnostavin asia lienee valtuustoon etenevä Kalasataman terveysaseman kaava. Lapio maahan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 10.9.2014, Sörnäisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema)

ok! Tämän syksyn suuria poliittisia kiistoja tulee budjettiraamin ja koulujen lisäksi olemaan myös terveysasemaverkon uudistaminen. Eräs valmistelun keskeisistä asioista on ollut Kalasataman tuleva uusi suuri terveysasema. Nyt sille on saadaan kaava.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
Kalasatamaan on tarkoitus rakentaa erinomaiselle sijainnille metroaseman ja ratikkareittien varteen 6-kerroksinen sosiaali- ja terveysasema, josta saisi keskitetysti laadukkaita palveluita. Asemakaavan muutoksesta ei ole keväällä näemmä jätetty muistutuksia joten ehkäpä tästä ei valiteta ja rakentamaan päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Toivossa on hyvä elää jne.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
2 V 10.9.2014, Ruskeasuon ja Laakson asemakaavan muuttaminen (nro 12237, Tilkanvierron senioritalo)

ok. Uusi senioritalo Mannerheimintien varteen kolmiomaiselle tontille Ruskeasuolla. Olen pitänyt tästä kaavasta. Mukavaa että vilkkaan tien varteenkin voidaan rakentaa asumista. Talo istuu mukavan näköisesti Manskulle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_AEBB6005-D6AA-4457-AD9A-1C21201F6F9C_Liite_pdf
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_AEBB6005-D6AA-4457-AD9A-1C21201F6F9C_Liite_pdf
Uuden senioritalon eli kaavan AK-merkinnän tonttiteho napakat 3,46. :) Enemmän tällaista.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto sisäministeriölle raportista ”Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta”

ok. Ihan ensimmäinen kysymys mielessäni oli että mikä ihmeen ”sähköinen hyvinvointikertomus”. Esittelystä kävi ilmi että ”sähköinen hyvinvointikertomus” on Kuntaliiton ”ylläpitämä työväline”, jota kunnat voivat halutessaan käyttää. Helsinki ei tätä käytä, vaan julkaisee sen sijaan valtuustokausittain ”Helsingin tila ja kehitys” -raportin, joka on samalla Helsingin hyvinvointikertomus. Terveydenhuoltolaki vaatii hyvinvointikertomuksen valmistelun kerran valtuustokaudessa.

Lausuntoluonnos pitää hyvänä raportin ajatusta turvallisuuden ottamista osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta. Samalla todetaan että Helsinki jatkaa oman monialaisen turvallisuutensa seurantaa omalla raportillaan.

4 Liikuntalautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 15. – 17.10.2014

ok. Matkan tarkoituksena on ”tutustua Berliinin kaupungin liikuntakulttuuriin ja -palveluihin”. Hyvin järjestetyt matkat ovat hyödyllisiä.

5 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 16.-17.9.2014

ok. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöt tapaavat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa seminaariin, jossa vaihdetaan ajatuksia ja kuullaan ajankohtaisia esityksiä kuntakentän kuumista aiheista. Osallistuin viime vuonna Helsingissä järjestettyyn tapaamiseen ja anti oli mielestäni aidosti hyödyllistä.

6 Lausunto oikeusministeriölle nettiäänestystyöryhmän väliraportista

ok. Lausunto jäi viime viikolla pyynnöstäni pöydälle jotta voidaan selvittää voisiko tietotekniikkajaostomme lausua asiasta.

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt “nettiäänestyksen” käyttöönottoa kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Lausunto suhtautuu ajatukseen myönteisesti.

Työryhmän väliraportissa mielenkiintoista tietoa mm. nettiäänestyskokeiluista muualla maailmassa.

7 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 valmistelutilanne

Valmistelutilanne merkitään tiedoksi. Kuntatalouden tilanne ei näytä ruusuiselta lähitulevaisuudessa – kuntapoliitikoksi ryhtyessä kannattaa miettiä onko masokistisia taipumuksia, jos löytyy, niin tervetuloa joukkoon! Kivaa ei tule olemaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta

Esitysluonnos suhtautuu ajatukseen uudesta ”lyhyestä korkotuesta” positiivisesti – se toisi markkoinoille uuden rahoitus- ja hallintamuotomallin ja mahdollistaisi monipuolisempaa vuokra-asuntotuotantoa ja ehkä jopa lisäisi niiden rakentamishalukkuutta. Rivien välistä on luettavissa epäilyjä mallin toimivuudesta Helsingissä. Riittääkö alhaisehko tuki houkuttelemaan rakennuttajia?

Esittelijä myös pohtii tämän uuden mallin asemaa Helsingin rakentamisessa:

”AM-ohjelman tavoitteiden ja tontinluovutuksen kannalta tulee päättää, kuuluuko kyseinen tuotantomalli välimuodon tuotantoon vai ARA-asuntojen osuuteen. Koska esitysluonnoksen mukainen malli poikkeaa selvästi perinteisestä ARA-tuotannosta, perusteltuna voisi pitää sitä, että mallin mukaisesti toteutetut asunnot luettaisiin välimuodon tuotantoon, vaikkakin lähelle markkinavuokria nouseva vuokrataso lähentääkin näitä kohteita vapaiden markkinoiden kohteisiin myös tontinluovutusperiaatteiden osalta.”

Helsinki rakentaa 20% valtion tukemia vuokra-asuntoja, 40% ns. välimallin tuotantoa kuten Hitasia ja 40% on vapaarahoitteisia asuntoja. Ei ole merkityksetöntä mihin ”koriin” uusi malli lasketaan. Samalla Helsingin pitää miettiä tonttien hinnoittelua tälle tukimuodlle.

2 Asuntotonttien varaustilanne ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

ok! Hieno homma – tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 5 500 asunnon rakentamista varten eli noin 12 000 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista varausesityksen tonteista noin 25 % esitetään varattaviksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 40 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 35 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Tulemme esittämään esitykseen lisättäväksi mainintaan opiskelija-asuntojen rakentamisesta:

F Kaupunginhallitus katsoo, että jatkossa on kiinnitettävä lisähuomiota tonttien varaamiseen opiskelija- ja nuorisoasunnoille, joiden osuus kokonaistonttivarannossa on vaarassa jäädä tarpeesta jälkeen.

Luonteeltaan tällainen muutos on lähinnä ”toivomusponsi”, jolla ei ole suoraa ohjaavaa vaikutusta. Toivottavasti herättelee kiinteistövirastoa toimeen. Muutos vastaa kiinteistölautakunnassa esittelijän nimiinsä ottamaa muutosta.