Huomisen kaupunginhallituksen listan kuumimmat kysymykset lienevät lausunto metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä ja asukastalojen kohtalo. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 11.2.2015, Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen ja toimintakatteen alittaminen

ok. Tukkutori on tehnyt -376 000 € tuloksen, perusteluna ison vuokralaisen poistuminen ja yllättävät remonttikustannukset. Muut siirrot teknisempiä.

3 V 11.2.2015, Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2015 talousarvioon

Käyttötalouteen esitetään 17,5 miljoonan ylitysoikeuksia, investointeihin 130 miljoonaa ja rahoitukseen 11,4 miljoonaa. Nämä ovat siis loppuvuoteen 2014 ajoittuneita ja aikataulultaan siirtyneitä hankkeita, jotka toteutetaan 2015.

4 V 11.2.2015, Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Valtuusto käy raamin lähetekeskustelun helmikuussa. Kohdan liitteinä on taloudellista tilannetta taustoittavia dokumentteja. Vuodelle 2016 esittelijä laskee että strategian mukaisen emokaupungin käyttömenojen kasvu saisi olla vain 0,8%, joka on hiukan vähemmän kuin taloussuunnitelmassa 2016 on esitetty. Ja eihän tämä taloustilanne fanfaareihin ja riemunkiljahduksiin syytä anna.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-26_Khs_4_El_F04E1699-2A96-4978-B19B-EED92B0950D8_Liite_pdf
Raamiesityksen liitteenä olevan Helsingin seudun suunnat -julkaisun otsikot kertovat yleiskuvasta:
– Tuotanto kääntyi loivaan nousuun
– Kaupan myynti supistuu yhä
– Uusia yrityksiä perustetaan entistä vähemmän
– Suhdannekuvan ennakoidaan hieman heikkenevän
– Uudellamaalla teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät romahtivat alkuvuo- den jälkeen
– Koko maassa teollisuusyritysten suhdannetilanne notkahti uudelleen hieman heikom- maksi loppukesän ja alkusyksyn aikana
– Uudenmaan palveluyritysten palvelujensuhdannearviot pysyivät alakuloisina alkusyk- syn aikana.
– Kuluttajien luottamus Suomen tulevaan taloustilanteeseen heikkeni
– Vajaa kolmannes kuluttajista olettaa taloustilanteensa paranevan
– Asuntojen hinnat laskussa
– Tyhjiä toimitiloja aiempaa enemmän
– Toimeentulotuen tuen saajien määrä kasvaa edelleen voimakkaasti
– Asumistuen saajien määrässä kymmenesosan lisäys
– Vienti kasvussa sataman tavaraliikenteessä
– Ämmässuolla vastaanotetun jätteen määrä vähenee
– Työllisen työvoiman määrä samalla tasolla kuin aiemmin
– Kaupan ala vähentää edelleen työntekijöitään
– Tehtyjen työtuntien määrä jatkaa laskuaan
– Työttömyysaste nousee yhä
– Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien määrä jatkaa voimakasta nousua

Ja niin edespäin. Jokaista pientä positiivista uutista kohden on kymmenen negatiivista indikaattoria.

Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 20 %, pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä 49 % enemmän kuin vuosi sitten. Samanaikaisesti Helsingin Energian vuotuinen 220 miljoonan euron tuloutus vähenee noin 80–90 miljoonan euron tasolle. Helsingin lainakanta kasvaa tilinpäätös 2013:sta kuluvan vuoden talousarvioon puolella miljardilla eurolla.

Heikki Helinin katsaus suurten kuntien talousarvioihin vuodelle 2015 kannattaa myös vilkaista:

”Kun valtio asettaa kunnille uusia tehtäviä ja leikkaa valtionosuuksia (nykyinen hallitus 1,5 miljardia euroa), keventää verotusta kuntien kustannuksella (Lipposen hallitukset 0,8 miljardia euroa) tai asetta kunnille uusia tehtäviä heikoin kustannusselvityksin tai lupaa palkankotuksia (2008), ei kuntien talous voi olla tasapainossa. Se ei johdu ainakaan yksinomaan kuntien huonosta taloudenhoidosta.”

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-26_Khs_4_El_7BCF9434-6B80-4E50-BA9B-73C005F038F5_Liite_pdf
Näiden leikkausten jälkeen mm. ministeri Kiurun jeesustelu opetuksen säästöistä on kyllä masentavaa älyllistä epärehellisyyttä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 11.2.2015, Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön uudistaminen

ok. Vuodelta 1996 peräisin olevaa Eläintarhan johtosääntö uudistetaan kaupungin johtosääntökäytännön mukaiseksi. Kiitokset valmistelijoille nykyisen ja ehdotetun johtosäännön erot esittelevästä rinnakkaistekstistä. Näitä voisi käyttää useamminkin…

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto valtiovarainministeriölle metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä

Pöydälle.

Isot pojat ovat kertoneet että lain valmistelua on valtakunnan hallituksen sisäisissä taisteiluissa erityisesti Kokoomuksen toimesta vesitetty. No, ovat onnistuneet. Jestas että tämä ehdotus on aivan kamala.

On ihan selvää että metropolialueella on asioita, joista pitäisi päättää ylikunnallisesti nykyistä paremmin. Kaavoitus ja julkinen liikenne päällimmäisinä. Nykyinen päätöksenteko perustuu pitkälti erilaisiin kuntayhtymiin kuten HSL ja HSY.

Itse kutsun nykyistä ylikunnallisen päätöksenteon mallia ”homeopaattiseksi demokratiaksi”. Vesitetään demokraattista päätöksentekoa laimeammaksi ja toivotaan että järjestelmä on silti demokraattinen. No, toimii placebokin aina toisinaan.

Ongelma on se että nyt pöydällä oleva lakiesitys ei oikeastaan ratkaise ongelmia ja luo ratkoessaankin tukun uusia. Helsingin lausuntoehdotus:

”Esitys muodostaa sisäisesti ristiriitaisen kokonaisuuden, jonka puitteissa on vaikeaa, ellei mahdotonta, muodostaa tavoitteena oleva yhtenäinen joukkoliikennejärjestelmä koko metropolialueelle. Jos osa kunnista ei halua maksaa nykyistä enempää joukkoliikenteen subventioita, ei yhtenäistä tariffijärjestelmää voi laajentaa näiden kuntien alueelle.”

Kannatimme kesäkuussa kaupunginhallituksen lausunnossa vahvaa metropolihallintoa. Sellaista ei selvästikään ole tulossa. Tätä ehdotusta on vaikea kannattaa.

4 Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Mielestämme asiasta pitää saada lausunto sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Tätä mieltä ovat myös sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto. Itseäni kiinnostaisi kuulla erityisesti miten asukastalot asettuisivat sote-viraston palvelustrategiaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjen parantamisesta

ok. Katumerkintöjä korjataan 0,9 miljoonalla joka vuosi.

2 Lausunto sisäministeriölle erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun asetuksen muuttamisesta

ok. Uusi direktiivi ”vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjumisesta”, joka aiheuttaa muutoksia sisäministeriön asetukseen.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen kaupunginvaltuuston 10.9.2014 § 284 tekemästä lukioiden yhdistämistä koskevasta päätöksestä

ok. YNK:n ja Alppilan lukioiden yhdistämisestä on tietenkin valitettu hallinto-oikeuteen. Valituksessa voidaan valittaa siis vain päätöksen laillisuudesta. Toteamme että ”Valituksessa ei ole tuotu esille sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota. Päätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.”

2 Oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden perusopetukseen liittyvien kustannusten korvaaminen

ok. Hyvä että tämä tapaus sai onnellisen lopun. Turvaverkossamme oli aukko. Pieni, mutta kuitenkin sellainen että siitä mahtui ”Emmi” tippumaan läpi. Nyt tämä aukko on Helsingin osalta paikattu. On kaikkien etu että sekä lastensuojelun olevat että erikoissairaanhoidon piirissä olevat alle 18-vuotiaat saavat käydä koulunsa loppuun niin halutessaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

ok.

2 Varhaiskasvatusviraston uusi virka

ok. Uusi päiväkoti, uusi päiväkodinjohtajan virka!