Tällä viikolla merkittävimmät asiat lausunto HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta, useampia lakilausuntoja (mm. pormestarin ja alueellisten toimielinten suorat vaalit). Gardenia-päätös tehdään uudestaan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

ok. Vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelmaa on valmisteltu todella laajapohjaisesti ja on pyritty ylittämään hallintokuntien rajoja. Hyvä.

”Kaupunginhallituksen tarkoitus on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan valmistelussa huomioon ikäohjelman osana kaupungin strategista suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden seurannan niin, että tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 arvioitaessa valtuustokauden 2013 – 2016 ja ikäohjelman tuloksia.”

2 V 9.9.2015, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
3 V 9.9.2015, Varhaiskasvatuslautakunnan kahden jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Vihreitä muutoksia luottamuspaikoilla. Emma Kari luopui kaupunginhallituksen jäsenyydestä noustuaan eduskuntaan, hänen tilalleen nousee Sanna Vesikansa, joka puolestaan luopuu varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajuudesta. Johanna Sumuvuori puolestaan luopuu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajuudesta koska muuttaa Lontooseen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok.

”Helsinkiläisten lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 11 % verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 14 %. Odotusajan mediaani ensikäynnille oli 20 vrk kun se oli edellisenä vuonna 14 vrk. Odotusajan kasvusta huolimatta se on edelleen hyvällä tasolla. Kuuden viikon hoitotakuu toteutui joitain yksittäisiä potilaita lukuun ottamatta. Alkuvuonna 2015 odotusajan mediaani on ollut 26 vrk.

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon painopistettä on siirretty viime vuosina vahvasti avohoidon suuntaan. Osastoille ei ollut koko vuoden aikana merkittäviä hoitojonoja eikä ylipaikkatilanteita.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.9.2015, Viikin (36.ko) korttelin 36202 sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12282, Viikin monitoimitalon ja Viikin kentän alue)

ok. Uutta asuinrakentamista on 6 750 k-m² ja liiketilaa 120 k-m². Monitoimitalon tontin rakennusoikeus kasvaa 1 000 k-m².
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-31_Khs_29_El_90378F4B-BD9A-494C-98D3-7139D2E2546B_Liite_pdf

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-31_Khs_29_El_62F6D62A-875C-499C-AF0D-F3979FED9DE9_Liite_pdf
Monitoimitalon eteläpuolella olevan Viikin kentän alue on suunniteltu lähiliikunta-alueeksi, johon on tarkoitus sijoittaa liikuntakenttäalueita sekä lähiliikuntavälineitä. Nykyinen kuplahalli puretaan ja koira-aitaus siirretään Viikinojanpuistoon, jonka keskeinen sijainti palvelee nykyistä sijaintia paremmin koko Latokartanon asuinaluetta.

2 V 9.9.2015, Vartiokylän korttelin 45264 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (Kiviportintie 3, nro 12337)

ok. Tavoitteena on muuttaa puhelinkeskuksen laajentamiselle varattu tarpeeton alue asuinrakentamiseen ja edistää täydennysrakentamista. Kaavan toteuttaminen tiivistää Vartiokylän pientaloaluetta.

3 V 9.9.2015, Suutarilan korttelin 40158 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (Päitsitien länsipää, nro 12312)

ok. Muutama pientalo lisää Suutarilaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Tässä kysymyksessä on tavallaan kaksi tasoa: ensinnäkin se, mitä Helsinki itse kaavailee johtamisen järjestelmän kautta omaksi tulevaisuudekseen ja toisaalta se, mitä kaikkea kansallisen lainsäädännön tulisi mahdollistaa mille tahansa kaupungille tulevaisuudessakin.

Lausunnon vastaukset on kirjoitettu nyt pitkälti Helsingin itselleen kaavaileman lähitulevaisuuden kulmasta, vaikka kysymys liittyy enemmän kansalliseen lainsäädäntöön ja jopa periaatteellisiin kysymyksiin mm. lähidemokratiasta ja suorista pormestarivaaleista.

Valtuustoryhmämme on ottanut kantaa aiemmin mm. kunnanosavaalien mahdollistamisen puolesta – kanta kansalliseen lainsäädäntöön ei sinällään riipu siitä, olisiko ratkaisu paras Helsinkiin tai metropolialueelle. Itse ajattelen että päätösvalta kunnallisen johtamisjärjestelmän luonteesta tulisi olla mahdollisimman vapaasti kunnan omissa käsissä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Käytöstä poistuneen ajoneuvo- ja pelastuskaluston lahjoitukset sopimuspalokunnille

ok. Lauttasaaren, Haagan, Pitäjänmäen ja Pakinkylän VPK:t saavat palolaitoksen uudemmilla korvaamat autot.

3 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 22.6.2015, Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. Kaupunginhallituksen kesäkuisesta päätöksestä Gardeniasta valitettiin. Valituksessa oli osin perää, joten nyt otetaan päätös vielä kerran pöydälle. Tällä kertaa täyteläisimmin liittein. Itse päätöstä ja sen perusteluja tämä ei muuta.

4 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018

Pöydälle.

Poimintoja:
– Helsinki ajaa Kutsuplussan alas
– Tarkastusmaksua ehdotetaan korotettavaksi 80->100€
– Lippujen hintoja esitetään korotettavaksi vuonna 2016 keskimäärin 6,9 %. Sisäisiin lippuihin esitetään keskimäärin 7,2 %:n korotusta ja seutulippuihin keskimäärin 6,6 %:n korotusta

Tätä ei voi aivan tällaisenaan niellä. Jonkin verran nousua on hyväksyttävissäkin, palvelutaso paranee merkittävästi vyöhykelippu-uudistuksen ja Länsimetron myötä, mutta tuollainen kertanosto tulee laskemaan julkisen liikenteen käyttöä merkittävästi.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Pääasiallisesti varhaiskasvatuslautakunnan yksimielisen lausunnon mukaisesti:

”Helsingin kaupunki ei kannata asiakasmaksun ylärajan korottamista niin jyrkästi kuin hallituksen esitysluonnoksessa esitetään vaan korotus tulisi olla maltillisempi. Toinen vaihtoehto olisi määritellä asiakasmaksuille hintavälys, jonka puitteissa kunnat voivat määrittää maksut.

Helsingin kaupunki kannattaa asiakasmaksujen perimättömyysmahdollisuuksien laajentamista ja tiukentamista.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

7 Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi

ok. Varsin suorasukainen lausunto toteaa ettei uudesta mallista todennäköisesti Helsingille ole hyötyä. Hallitusohjelmassahan se on rakennusteollisuuden lobbaamana.

”Käytännössä kaupunki luovuttaa asuntotuotantoon välittömästi kaiken kaavoittamansa ja rakennuskelpoiseksi saattamansa maan ja kysyntä on jatkuvasti suurta. Tässä tilanteessa, jossa kaikille kerrostalotonteille riittää toteuttajia, valtion tuki edistäisi pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa parhaiten jos se suunnattaisiin rakentamisen edellytysten luomiseen mm. liikenteen infrastruktuurin ja kunnallistekniikan infrainvestointeja tukemalla. Tärkeää on, että valtio toteuttaa Pisara-rataa, johon se on vuosi sitten syksyllä sitoutunut. Kaavoituspotentiaalia lisääviä keskeisiä raidehankkeita ovat myös esimerkiksi Raide-Jokeri ja Kruunusiltojen pikaraitiotie.

8 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018

ok.