Tällä viikolla useampi varsin iso asia. Suurimpana toki Helenin linjaus kohti valtuustoa. Sen lisäksi tonttien varaamista asuntotuotantoon ja ratikkaprojektin kehittämistavoitteet. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille

ok. Todetaan ettei esitetyn kaltainen rahasto ole suhteellisen pienten summien ja aiheutuvan hallinollisen työn määrän vuoksi perusteltua. Sen sijaan ongelma ratkaistaan muuttamalla maanvuokrasopimuksia. Yleisten töiden lautakunta puuttuu asiaan jo ensi tiistaina.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä
ok. Ajatusta pidetään kannatettavana ja todetaan että kehitystyötä tehdään Stadin ikäohjelman ja AM-ohjelman yhteydessä sekä:

”Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa tarkoitettu ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittäminen on tarpeen sisällyttää seuraavan AM-ohjelman valmistelussa selvitettäviin asioihin.”

KAUPUNGINJOHTAJA

3 V 2.12.2015, Helen Oy:n kehitysohjelma

Eräs valtuustokauden järkälemäisistä asioista. Käytännössä päätös sulkea Hanasaaren hiilivoimala, rakentaa pienempi lämpövoimala Vuosaareen ja tutkia hajautetumman energiantuotannon mahdollisuuksia. Historian siivet havisevat päätöksen edetessä kohti valtuustoa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Kivekäs kurkistaa Hanasaaren sydämeen.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Kivekäs kurkistaa Hanasaaren sydämeen.

Ilman tätä päätöstä Helsinki ei voi tavoittaa 2020-päästötavoitettaan. Lisäksi toki voimalan sulkeminen mahdollistaa järkevämpää maankäyttöä alueella ja Kruunusiltojen rakentaminenkaan ei tuota mitään ongelmia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 V 25.11.2015, Sörnäisten katualueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin 252 osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12302, Vilhonvuorenkadun jatke)
5 V 25.11.2015, Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1. vaiheen liikennesuunnitelman hyväksyminen

Pääosin ok. Kaavassa määritellään Vilhovuorenkadun jatkaminen ja mahdollistetaan toimistotalo Sörnäisten rantatielle. Kaavan toteuttamisen kustannuksiksi katualueineen arvioidaan noin 16–18 milj. euroa. Toimitilatontista tuloja 5 miljoonaa.
Banners_and_Alerts_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-16_Khs_40_El_CD82290A-6F13-473F-ACA9-332C8CCEB99B_Liite_pdf
Kaavassa ehkä kuitenkin merkittävintä se että se määrittää samalla Sörnäisten rantatien leveyden melkoiseksi valtaväyläksi nähtävissä olevaksi tulevaisuudeksi. Kaavassa varaudutaan tuossa kohdin siis 2+2 ajoneuvoliikenteeseen, ratikoihin ja lisäki vielä ns. Sörnäisten tunnelin suuaukkoon, joka vastaa leveydeltään noin 3-4 kaistaa. eli käytännössä noin 10 kaistaa + jalkakäytävät siis. Melkoinen Champs Elysée! Kuka loppujen lopuksi päätti Sörnäisten rantatien luonteesta ja milloin? Vaikea vastata. Tämän kaavan kautta se alkaa konkretisoitua.

Vilhovuorenkadun ja koksikadun liikennesuunnitelma sen sijaan ok. Erilliset yksisuuntaiset pyörätiet ja varaus raitioliikenteelle.

Mutta kaava on purjehtinut kaikki edeltävät asteet vailla vastaväitteitä ja Sörnäisten tunnelinkin varaus on olemassa, joten siihen on vastaavasti varauduttava tässä vaiheessa, vaikka sitä ei koskaan toteutettaisi. Jälleen hyvä esimerkki kaavavarauksesta, joka maksaa rahaa, vaikkei lapio koskaan maata näkisikään.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katujen rakentamista varten

ok. Noin kahdeksalla miljoonalla katurakentamiseen mm. Jätkäsaaressa ja Pasilassa.

5 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten nimeäminen
6 Kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan valinta Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan

ok. Jäsenet palveluita käyttävien virastojen ja laitosten edustajia sekä kaupungin ulkopuolinen työterveyspalveluiden asiantuntija, eivät luottamushenkilöitä.

7 Valtuutettu Osmo Soininvaaran toivomusponsi koskien investointiraamin muuttamista osittain nettomääräiseksi

Ponsi täytti tehtävänsä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten

ok. Otsikkonsa mukaisesti tarjotaan katsaus nykyiseen varaustilanteeseen ja lisäksi iso määrä tontteja varataan hankkeille. Esittelijä kertoo:

”Asuntomäärin laskettuna kaikista varausesityksen tonteista noin 18 % esitetään varattaviksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 49 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 33 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Edellä mainittuun ns. hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon varattavat tontit sisältyvät välimuodon asuntotuotannon osuuteen.

Varausesityksen selkeä pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 65 % koko varausesityksen laajuudesta. Att:n tontinvarauksista puolestaan 35 % olisi valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ja 65 % välimuodon asuntotuotantoa. Yksityisten toimijoiden osuudessa säännellyn kohtuuhintaisen tuotannon osuus on luokkaa 90 %.

Tontinvarausten painottuminen säänneltyyn tuotantoon on perusteltua, koska säännellystä ja erityisesti välimuodon asuntotuotannosta on tontinvarauskannassa tällä hetkellä vajausta. Esitetyn perusteella voidaankin todeta, että varausesitys toteuttaa varsin hyvin AM-ohjelman mukaista tavoitetta rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta.

Tontinvarausesitys tasapainottaa nykyisen tontinvarauskannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa. Asuntomäärien mukaan laskettuna varausesityksen jälkeen varauskannasta noin 22 % olisi varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 36 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 42 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

2 Asuinkerrostalotonttien varaaminen sääntelemättömään omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon (Toukola, Arabianranta, suunnitellut tontit 23126/11-13, entinen tontti 23126/5)

ok. Hämeentieltä Arabiassa puretaan vajaakäyttöinen toimistotalo ja rakennetaan asuntoja tilalle.

3 Ratikkaprojektin tilannekatsaus ja raitioliikenteen kehittämistavoitteet

ok. Strategiaohjelman mukainen poikkihallinnollinen raitioliikenteen kehittämisprojekti on edennyt kehittämistavoitteiden päättämiseen:

Nopeustavoite: raitioliikenteen keskinopeus nykyisellä raitioverkolla nostetaan 17 kilometriin tunnissa

Sujuvuustavoite: raitiovaunut pysähtyvät ainoastaan pysäkeillä

Luotettavuustavoite: raitiovaunut kulkevat aikataulun mukaisesti

Häiriöttömyystavoite: Väärin pysäköidyt autot ja liikenneonnettomuudet eivät aiheuta häiriöitä liikenteeseen

Jos nämä saadaan toteutettua, on meillä Helsingissä selvästi parempi ja kustannustehokkaampi ratikkaliikenne kuin aiemmin.

HKL:n lausunnon mukaan pelkkä nopeuttamistavoite tuottaa 30 vuoden jänteellä noin 90 miljoonan euron säästöt – eli perustelee vastaavia investointeja. Tähän nähden on surullista että kaupunginhallitukselle HKL:n johtokunta viestii myös ilmaisevansa ”syvän huolensa ratikkaprojektin riittävästä resursoinnista ja katsoo, että valmisteluresurssien lisäämisellä, esimerkiksi täysipäiväisen projektipäällikön kautta, saataisiin huomattavaa säästöä liikennöintikustannuksissa välittömästi, kunhan liikenteen sujuvuus- ja nopeuttamistoimet saataisiin suunniteltua ja käytäntöön.”. Nyt olisi niitä aitoja tehokkuushyötyjä saatavilla, ne eivät vaan aina näy suoraan talousosastolle.