Tällä viikolla kaupunginhallituksessa läjä aloitteita ja talousarvio matkalla kohti valtuustoa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista

ok. ”Padon suojelun purkamisen edellytyksistä on käynnistetty selvitys, jossa tutkitaan padon kokonaan tai osittain purkamisen mahdollisuus asemakaavan suojelun ja alueella olevan RKY-merkinnän näkökulmasta. Selvityksen tulokset jatkotoimenpiteineen sekä tarvittavien vaikutustenarviointien laajuus kustannusarvioineen tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukseen vuoden 2016 aikana.”

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

ok. Tästä pitäen sitten liputetaan.

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen siviilipalvelusmiehillä

Nyt on kyllä taas ymmärretty tasa-arvoisuus jännästi.

Valtiontalouden tarkastusviraston 31.7.2015 annetusta kannanotosta ulkopuolisen täydentävän rahoituksen käyttämisestä poliisitoiminnassa on pääteltävissä, että järjestely, jossa kaupunki hankkii rahallista vastiketta vastaan poliisilta palveluita, on ristiriidassa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusten kanssa.

Mutta ei sitten. Tässä on taustalla viime kesäinen juttu, jossa Tampereen kaupunki ”osti” poliislta kaupungintorin valvontaan valvontaa ja siitä sitten seurasi tämä raportti.

Jos jotain vinkkiä voisi sinne hallituksen suuntaan lähettää, niin eikö kunnallinen liikenteenvalvonta voisi olla hyvä ajatus? Valvommehan me jo pysäköintiäkin. Poliisi voisi sitten keskittyä ratkomaan rikoksia punaista päin ajamisen sijaan.

4 V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koskien Viikin Gardenian toiminnan jatkamiseksi

Ei jatketa.

5 V 25.11.2015, Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille

ok. Todetaan ettei esitetyn kaltainen rahasto ole suhteellisen pienten summien ja aiheutuvan hallinollisen työn määrän vuoksi perusteltua. Aloitteen taustalla olevaa ongelmaa pyritään ratkomaan tarkastelemalla siirtolapuutarhayhdistysten maanvuokrasopimuksia. Kesämajayhdistysten maanvuokrasopimukset mahdollistavat vuokraoikeuden siirron kaupungin kirjallisella suostumuksella.

6 V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vaikuttamisesta TTIP-sopimusneuvotteluihin

Ei vaikuteta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lämpimän pukukopin toteuttamisesta Violanpuiston kentälle talvikaudeksi

Ei toteuteta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite vastuullisen robotisaation ohjelman laatimisesta Helsinkiin

ok. Kuntastrategian valmistelun yhteydessä tarkastellaan. Vaikka robosaation tuloon kannattaakin valmistautua johdonmukaisesti ja henkilöstöä sitouttaen, oli aloitteessa mukana myös älyttömyyksiä, kuten ”sitoutuminen” siihen ettei hoivatyön henkilöstöä vähennetä.

No, sote-rakenneuudistus taitaa viedä meiltä näiden asioiden pohtimiset.

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä

ok. Ajatusta pidetään kannatettavana ja todetaan että kehitystyötä tehdään Stadin ikäohjelman ja AM-ohjelman yhteydessä sekä:

”Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa tarkoitettu ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittäminen on tarpeen sisällyttää seuraavan AM-ohjelman valmistelussa selvitettäviin asioihin.”

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Seija Muurisen aloite rintamaveteraanien uudesta päivystyspisteestä

ok.

”Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä avopalveluja haetaan kerran vuodessa eikä kummankaan palvelun hakeminen vaadi käyntiä toimipisteessä vaan hakemuksen voi hoitaa postitse ja avopalvelut myös puhelimitse.”

SIVISTYSTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koulujen tietotekniikan opetuksesta, laitetuesta ja hankinnoista

ok. Hommat etenevät kyllä. Vähän ihmettelen tällaisten aloitteiden perusteluja. Kyse on selvästi opetusviraston ydintoiminnasta, johon heillä on asiantuntemusta ja tahtoa kehittämiseen. Ja nyt talousarvioneuvottelujen jälkeen rahaakin.

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite opettajien kouluttamisesta koulukiusaamisen ehkäisemiseen

ok. Todetaan että monella eri tavalla opettajia, psykologeja ja kuraattoreja koulutetaan. Aloitteessa mainittua vertaissovitteluakin käytetään laajasti.

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan

ok. Suhtautuminen on myötämielistä, mutta todetaan ettei ”kaikkia lähiliikuntapaikkoja voi suunnittelematta ottaa oppilaiden välituntikäyttöön, vaikka lähiliikuntapaikka sijaitsisikin koulun vieressä turvallisen matkan päässä. Lähiliikuntapaikat eivät ole kouluisännän hallinnoimaa aluetta, joten niiden sopivuus oppilaiden koulupäivän aikaiseen käyttöön täytyy ensin arvioida ja tarkistaa. Toinen koulun arvioitava asia on, miten aikuisen läsnäolo ja valvonta varmistetaan.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun pätkän nimen muuttamisesta Norssinkaduksi

ok. Ei muuteta. ”Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. On arvokasta, että tänään voimme kulkea samannimisillä kaduilla kuin kaupunkilaiset koulun perustamisen aikoihin.”

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Laura Kolben aloite vanhojen rakennusten kulttuuriperintöstrategian laatimisesta

ok. Suhtaudutaan kohtuullisen positiivisesti aloitteen ajatukseen, mutta ei aiota tehdä mitään.

”Aloitteessa esitetyn kaltaisen toimintaohjelman avulla olisi mahdollista käsitellä valtuustoaloitteessa esiin nostettuja rakennusperinnön säilyttämisen ongelmia nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Toimintaohjelman laatimistarvetta on tarkoituksenmukaista arvioida tarkemmin seuraavaan valtuustostrategian valmistelun yhteydessä. ”

Helsingin nykyinen tilapolitiikka on omasta mielestäni rikki erityisesti vanhojen rakennusten ja sellaisten rakennusten, joilla on muutakin arvoa kuin rakennustekninen arvo kohdalla, ts. rakennusten, joilla voi olla esim. taseessa näkymätön sosiaalinen funktio. Ne tulisi erottaa kokonaan muusta rakennusmassasta – vaikka sitten poliittisen harkinnan kautta – ja käsitellä jollain tapaa erikseen. Hyviä esimerkkejä ovat esim. suojellut vanhat arvorakennukset, joiden peruskorjauksen jälkeinen vuokra on niin korkea, että se uhkaa toimintoja. Käytännössähän meillä on hyväksytty mutkan kautta että esim. Leijonakorttelista ei tulla perimään täyttä pääomavuokraa. Tavallaan pitäisi monen tapauksen kohdalla alaskirjata pääomaa saman tien, jotta vuokrataso saadaan tasolle joka mahdollistaa toiminnot. Korjauksesta syntyvä tappio täytyy vaan hyväksyä osaksi kulttuuriperintömme ylläpitoa.

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialueen laajentamisesta

ok. Ei laajenneta.

”Nykyisten pysäköintialueiden välinen alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). Muinaisjäännösrekisterin mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen ja topografialtaan jyrkkä. Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, mikä nostaa kustannuksia.

Täytyykin käydä tutustumassa pronssikautiseen hautaröykkiöön!

4 V 25.11.2015, Valtuutettu Matti Niirasen aloite kadun, kujan, aukion tms. nimeämisestä Harri Holkerin mukaan

ok. Todetaan että vielä ei ole kulunut viittä vuotta Holkerin kuolemasta, mutta nimi lisätään ”nimipankkiin” ”myöhempää käyttöä varten”, jos jokin sopiva kohde tulee vastaan. Myös muistolaattaa ehdotetaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

8 V 25.11.2015, Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018

ok. Ryhmät pääsivät kuin pääsivätkin sopuun viime keskiviikkona. Hyvä että saavutettiin laajamittainen sopu, josta jättäytyi pois loppujen lopuksi vain Vasemmistoliitto. Vihreiden tiedotteen neuvottelutuloksesta voi lukea täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi 9. luokkalaisten kesätyösetelin käyttöönottamisesta

ok. Todetaan että tänä kesänä kokeiltiin ensimmäisen kerran ”alueellisena kokeiluna”.

2 Osastopäällikön ottaminen nuorisoasiankeskuksen kehittämisosaston osastopäällikön virkaan

ok. Otamme kehittämisosaston osastopäällikön virkaan Hannu-Pekka Polttilan 5602 euron kokonaispalkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupungin nimistön kehittämisestä eurooppalaiset kaupungit huomioiden

ok. Kaupunkien nimiä on jo laajasti Helsingissä kadunnimissä ja monta nimeä odottelee ”nimipankissa” sopivaa tilaisuutta.

2 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi koskien päihteettömyyteen kannustavien asumispalvelujen painottamista tonttien ja tilojen luovutuksessa

ok. ”Erityisryhmien asuntotarpeen arviointi tehdään hallintokuntien välisenä yhteistyönä. Asuntohankkeille, joihin liittyy olennaisena osana palvelut, ei voida luovuttaa tontteja ilman sosiaali- ja terveysviraston arviota uuden konkreettisen asuntohankkeen tarpeellisuudesta.”

3 Sörnäisten toimitilatontin myynti Lindström Invest Oy:lle (Sörnäinen, tontti 10576/1)

ok. Liiketontti Hermannin rantatieltä. 5,7m€, jos poikkeuslupa lisäkerrokseen 6,2m€. Neliöhinta yhä kohtuullinen.

4 Tontin myynti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja liikenneterminaalin toteuttamiseen (Lauttasaari, tontti 31039/1)

ok. Tontin hinnoittelun perusteeksi esitetään 1 300 euroa/k-m². Liike-, myymälä-, toimisto-, sosiaali- tai niihin verrattavien tilojen osalta perittävä kauppahinta olisi 450 euroa/k-m². Kokonaishinnaksi muodostuu enintään 2,3 miljoonaa euroa.

5 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2016 alkaen

ok? Rakennusvalvontavirasto siirtyi nettobudjetointiin 1.1.2015 alkaen. Tavoitteeksi on tämän johdosta asetettu 100 %:n suuruinen kate. Esittelijän mukaan Rakennusvalvontaviraston kuluvan vuoden katteeksi on tämän hetken tietojen perusteella arvioitu 135 prosenttia. Vuonna 2014 se oli 132% ja 2013 101%. En nyt ihan heti ymmärrä miksi 2% korotus on perusteltu jos tavoitteena on 100% ja useampana vuotena menty reippaasti yli.