Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. nuorten aloitteet, Hämeentien pyöräkaistat ja lausunto Museoviraston esitykseen suojella Vartiosaari rakennusperintölain nojalla. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 27.4.2016, Nuorten aloitteet vuodelta 2015

ok. 39 varsin kirjavaa aloitetta. Pääosa aloitteista keskittyy pieniin lähialueen tai esim. nuorisotalon kysymyksiin. Nuorten aloitteisiin vastataan jatkossa samalla tavalla kuin kunnan asukkaan aloitteisiin, jolloin vastaajana toimii ”kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja, jolla on tarvittaessa käytettävissään vastauksen pohjana virastoilta saadut selvitykset. Näin menetellen aloitevastausten painoarvo kasvaa, ja aloitteita selvitetään jo virastotasolla riittävän huolellisesti ja seikkaperäisesti.”.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 27.4.2016, Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottaminen Helsingin osalta

Kuten pari viikkoa sitten jo uutisoitiin, Länsimetron kustannukset ovat jälleen ylittyneet.

”Hankkeen loppukustannusennuste on nyt 1088,0 milj. euroa. Koko hankkeen kustannusylitys on 240,0 milj. euroa alkuperäiseen hankesuunnitelman indeksikorjattuun kokonaishintaan verrattuna.”

”Edellä esitetystä hankkeen loppukustannusennusteesta Helsingin osuus on 325,1 milj. euroa (valtion noin 23 % kustannusosuus mukana). Helsingin osuuden kustannusylitysennuste on siten liikennelaitos -liikelaitoksen esityksen mukaan 81,7 milj. euroa (valtion osuus mukana) indeksikorjattuun alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden (noin 34 %)”

”Helsingin osalta kustannukset ovat koko hankkeen aikana ylittyneet noin 47 %, eli indeksikorjattuun alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden 79,7 milj. eurolla (valtion osuus vähennettynä).”

Kyllä kannatti säästää lyhyillä laitureilla Espoon päässä!

2 V 27.4.2016, Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. 6,1m€. Hiukan huolestuttavalta kuulostaa että syynä remonttiin on sillan rakenteen rakennusmenetelmä, jossa oleva teräs on altis korroosiolle – eikä asiaa varsinaisesti voi havaita rakenteen ulkopuolelta. Vastaava menetelmä käytössä mm. eräässä Myllysillassa taannoin…

No, nyt siltaa vahvistetaan ja lisäksi sitä monitoroidaan jatkuvasti mahdollisten muutosten havaitsemiseksi. Ja insinööri sanoo että ”ei ole todettu olevan välitöntä vaaraa”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 27.4.2016, Pukinmäen korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12353, Isonpellontien alue)

ok. Pukinmäkeen liikekiinteistöjä ja asuntoja noin kolmelle sadalle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-04-11_Khs_14_El_9BC722C6-1286-470E-8940-F3E22A06C5C4_Liite_pdf
2 V 27.4.2016, Pitäjänmäen korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12349, Sulkapolun ympäristö)

ok. Mainiota. Pitäjänmäen rautatieaseman välittömään läheisyyteen täydennysrakentamista. Muutama vanha 40-luvun pienkerrostalo samalla suojellaan. Uusia asukkaita noin 300.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-04-11_Khs_14_El_426B3C3B-6436-4977-8AB0-A391C50A49C5_Liite_pdfwww_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-04-11_Khs_14_El_7B001BA7-C978-4FF6-8344-99731373ECF2_Liite_pdf
3 V 27.4.2016, Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Staralle ja liikuntavirastolle uusi tukikohta, joka korvaa Roihupellossa sijaitsevien nykyisten tukikohtien toiminnot. Tukikohta maksaa 20,5m€, joka on jonkin verran matalampi kuin investointisuunnitelmassa oleva alkuperäinen arvio.

4 V 27.4.2016, Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman hyväksyminen

OK! Hämeentiestä joukkoliikennekatu. Julkinen liikenne nopeutuu, säästetään aikaa ja rahaa, pyöräilijöille omat kaistat. What’s there not to love?

Erityisen onnistuneena pidän läpiajon estämisen järjestelyjä ja Kurvia. Nerokasta.

Erityisen onnistuneena pidän läpiajon estämisen järjestelyjä ja Kurvia. Nerokasta.


5 V 27.4.2016, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteistöjen kauppa ja kehittäminen

ok. Helsinki myy Metropolian käytöstä vapautuvat kiinteistöt isona pakettina Merasco Real Estate Ltd Oy:lle 80,9 miljoonan euron kauppahinnalla. Jonkin verran keskustelua on herännyt, ilmeisesti HUS:n hallituksen suunnalla, yhden paketin kiinteistön kohdalla. Kiinteistölautakunta äänesti asiasta 7-2. Pidän itse kokonaisuutta perusteltuna. Kannattaa muistaa etteivät HUS:n ja Helsingin edut ovat täysin yhteneviä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta

ok! Hallitus on tekemässä ”periaatepäätöksen automatisaatiosta ja robotisaatiosta”. Kuulostaa hyvältä kuten toimenpiteetkin:

1. tuettava yhteistyön mahdollistavien ekosysteemien ja verkostojen syntymistä ja kehittymistä
2. luotava robotiikan ja älykkään automaation liiketoimintamahdollisuuksia tukeva säädösympäristö
3. varmistettava, että robotiikan ja älykkään automaation käyttöä ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyä edistetään yhteiskunnan kaikilla aloilla
4. lisättävä robotiikan ja älykkään automaation yleistä hyväksyttävyyttä ja tunnettavuutta
5. panostettava robotiikka- ja automaatiokehityksen edellyttämän osaamisen kehittämiseen

Helsingin lausunto painottaa sitä että hyvien tavoitteiden lisäksi pitäisi päättää kuka käytännössä toteuttaa toimenpiteet ja millä resursseilla. Itse pidän näistä tärkeimpänä valtion toimena toimenpidettä 2 – ilman joustavaa lainsäädäntöä mikään ei etene.

4 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien asiakas- ja potilastietojen käsittelyä Apotissa

ok. Yrjö on huolissaan ettei tietoja siirretä Yhdysvaltoihin. Esittelijä vastaa laajasti, mutta ydin on että

”Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän sisältämät asiakas- ja potilastiedot tullaan säilyttämään kokonaisuudessaan Suomessa erikseen valittavan käyttöpalvelutoimittajan kanssa sovittavissa konesaleissa. Tietoja ei siirretä ulkomaille.

Yhdysvalloissa kotipaikkaansa pitävällä Apotti-järjestelmätoimittajalla ei siten ole normaalisti ylipäätään tarvetta eikä oikeutta saada asiakas- ja potilastietoja tietoonsa. Tämä on erikseen vahvistettu myös järjestelmätoimittajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. ”

”Asiakas- ja potilastiedot säilyvät siis Suomessa, eikä tietoja siirretä EU-alueen ulkopuolelle. Järjestelmätoimittajan palveluksessa Yhdysvalloissa työskentelevät henkilöt saavat nähdä henkilötietoja suojatun yhteyden välityksellä vain luvan perusteella sellaisissa erityistapauksissa, joissa sovittua järjestelmätukea on tietoja näkemättä vaikeaa tai mahdotonta tuottaa, eli tietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle on edellä mainituista syistä välttämätöntä. Kyseiset henkilöt ovat aina etukäteen allekirjoittaneet salassapito- ja tietoturvasitoumuksen. Menettely on kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen, ja tietojen siirtotilanteisiin on varauduttu yleisesti hyväksytyn käytännön mukaisin tiukoin sopimusehdoin, kuten auditointi-oikeuden varaamalla.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinneista

ok. Lausunto mainitsee ettei Helsingin edustan merimaiseman valtakunnallisesti arvokas maisema-aluerajaus estä tuulivoiman rakentamista.

3 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Museoviraston Vartiosaaren suojeluesityksestä

Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja omalla tavallaan käsittääkseni vähän ennakkopäätöksenkin luonteinen. Museovirasto on tehnyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle esityksen Vartiosaaren suojelemisesta rakennusperintölain perusteella.

Vartiosaari. Rakennukset on noita pieniä pisteitä lähinnä rannan tuntumassa. Voiko rakennusperintölakiin vedoten todella suojella koko saaren?

Vartiosaari. Rakennukset on noita pieniä pisteitä lähinnä rannan tuntumassa. Voiko rakennusperintölakiin vedoten todella suojella koko saaren?


Esittelijä toteaa lausuntoesityksessään:

”Rakennusperintölaki ei koske luonnonympäristön suojelua. Rakennusperintölain perusteluissa on nimenomaan todettu, että mm. peltoaukeat, metsäsaarekkeet, vaikka ovatkin maisemallisesti tärkeitä, eivät ole rakennusperintölaissa tarkoitettuja suojelukohteita.”

Tämän lisäksi esittelijä kertoo että saaren rakennusten kulttuurihistoriallisista kyllä kannetaan huolta maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavoituksessa:

Osayleiskaavaehdotuksessa lähes koko saaren rantavyöhyke on esitetty suojeltavaksi. Yhteensä noin 50 kulttuurihistoriallisesti arvokasta huvilaa tai huvilaympäristöön kuuluvaa rakennusta tai rakennelmaa suojellaan. Lisäksi suojeltaviksi on osoitettu saaren huvilapuutarhakulttuuriin olennaisesti kuuluvia puutarhasommitelmia ja -rakenteita sekä huvilaympäristöön liittyviä maisemallisesti tärkeitä lähimetsiä. Kaikilla suojeltaviksi merkityillä alueilla korostetaan kulttuurihistoriallisten, puutarhahistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyttämistä.

Tämän vuoksi esittelijä ehdottaakin että:

Kaupunginhallitus katsoo, että Vartiosaaren osayleiskaavaa varten tehtyjen selvitysten, maankäyttövaihtoehtojen sekä vaikutusten arviointien perusteella ei ole perusteita koko 82 hehtaarin suuruisen saaren ja sen sisäosien metsien suojelemiseksi rakennusperintölailla.

Ymmärrän halun suojella Vartiosaaren luontoa. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin sitä mieltä että luontoa tulee suojella luonnonsuojelullisin perustein eikä rakennusperintölain nojalla. Helsingin osayleiskaavaprosessi tulee riittävällä tavalla ottamaan huomioon rakennussuojelun ja niiden lähiympäristön. Jos haluamme pelastaa Vartiosaaren luonnon, se pitää tehdä demokraattisesti osayleiskaavaprosessin kautta, ei laajentamalla ennakkotapauksen omaisesti museoviraston suojelumandaattia tällaisella tavalla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa asiasta äänestettiin. Museoviraston kannalla olivat toinen vihreä ja Vasemmiston edustaja. Muut äänestivät esittelijän ehdotuksen mukaisesti.