Tällä viikolla kaupunginhallituksessa esitys maan hallitukselle pelastustoimen säilyttämisestä Helsingin omana toimintana, Planmecan kaava, kaupunginosayhdistysten (asukastalojen) avustukset, lausunto alkoholilaista ja tuulivoiman suunnitteluperiaatteet. Koko lista liitteineen löytyy täältä. En ole itse kokouksessa työesteen vuoksi.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen
2 V 15.2.2017, Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon

Tässä yhteydessä kaupunginhallitus kehoittanee varhaiskasvatusvirastoa raportoimaan lasten määrästä mahdollista ylitysoikeutta varten valtuustolle. Niitä kun on tupannut viime vuosina tulemaan aina enemmän kuin ennustettu.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 15.2.2017, Jätkäsaaren Tornihotellin ja Lars Sonckin makasiinien asemakaavan muuttaminen (nro 12351)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-02-06_Khs_5_El_5F9BE82F-0A43-C62B-86F8-59FA18C00000_Liite_pdf
ok. Jätkäsaaren tornihotellin viereisen makasiinin asemakaavaa muutetaan siten että se mahdollistaa sen muuttamiseksi ”osittain hotelli- ja osittain toimitilarakennuksiksi sekä kulttuurikäyttöön”. Erinomaista. Helsingissä on monia hienoja vanhoja rakennuksia, joiden korjausvelkaa ei voida yksin jättää kaupungin harteille. Hyvä että niille löytyy käyttöä myös markkinoilta.

2 V 15.2.2017, Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 (424 §) päätös Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12399)

Eli ns. Case Planmeca. Rannalla on 80-luvulla rakennettu saunarakennus. Ranta on ”katkennut” ja ”yksityistetty” siis jo vuosikymmeniä sitten.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunkisuunnittelulautakunta_Suomi_Esitys_2016_Ksv_2016-11-29_Kslk_38_El_EA83BC5B-2146-CB47-8218-58778D300002_Liite_pdf
Rannan suuntaisesti kulkee yleinen virkistysreitti. Se ei katkea. Siihen ei tule mitään muutoksia uudisrakennuksen vuoksi.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunkisuunnittelulautakunta_Suomi_Esitys_2016_Ksv_2016-11-29_Kslk_38_El_EA83BC5B-2146-CB47-8218-58778D300002_Liite_pdf
Uudisrakennuksen vuoksi rantaan rakennetaan noin 15 metriä leveä, ison omakotitalon kokoinen rakennus. Rantakaislikko säilyy. Tässä kohdalla rantaan ei käytännössä ole ollut pääsyä aiemminkaan. Saunarakennuksen jälkeen rannassa kulkee polku. Tämä säilyy ennallaan.

Uudisrakennuksen alle ei jää mitään erityisiä luontoarvoja, se ei vähennä rannan virkistyskäyttöä, se voi lepakkoselvityksen mukaan jopa parantaa vesisiipan oloja kun rakennuksen ”lippa” tarjoaa sille otollisen sijainnin.

Rakennuksen haluaa rakentaa Helsinkiin sitoutunut lähes 1000 henkeä työllistävä yritys. Yrityksen ala, hammashoitoteknologia, kuuluu Helsingin strategiseksi kasvualaksi valittuun terveydenhoitoon (lääketeollisuus, tutkimus jne.). Mielestäni kaupungin kannattaa tulla tämän verran vastaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

6 Esitys valtioneuvostolle pelastustoimen säilyttämisestä Helsingin kaupungin omana toimintana

ok. Helsinki perustelee oman pelastustoimen säilyttämistä Helsingin erityisasemalla ja tehtävillä kuten esim. ”Kaupungissa järjestettävät lukuisat ja suuret kansalliset ja kansainväliset tapahtumat edellyttävät tiivistä yhteistyötä pelastustoimen, kaupungin muiden toimintojen ja poliisin kanssa.” Tämän lisäksi ensihoitoa ehdotetaan pidettävän samassa paketissa vaikka erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu siirtyykin maakunnalle.

7 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017
8 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017
9 Päätösvallan delegoiminen asukasosallisuuden projektiavustuksissa

ok. Perinteiset kaupunginhallituksen avustukset (JHL:kin muisti näköjään tänä vuonna tehdä hakemuksen) ja uutuutena asukastalojen avustukset.

”Tavoitteena on turvata nykyisten yhteisöjen ylläpitämien asukastalojen toiminta vuokrien sekä kiinteiden kulujen osalta ja säilyttää niiden avustaminen vuoden 2016 tasolla. Käytännössä asukastalojen vuokra- ja käyttösopimukset ovat avustusten tullessa päätöksentekoon joka tapauksessa voimassa vuoden 2017 puolelle.”

Asia jäänee pöydälle että ehdimme käydä läpi säilyykö tuki tosiaan entisellä tasolla. Ainakin Kumpulasta on tullut toisenlaista viestiä.

Lisäksi delegoimme alle 3000€ avustuspäätökset tietotekniikka- ja viestintäjohtajalle.

10 Johtajasopimus kansliapäällikölle

ok. Kansliapäällikön johtajasopimus, jossa ehkä ainoa enemmän mielenkiintoa herättävä kohta liittyy siihen mitä tapahtuu jos kansliapäällikö eroaa virastaan valtuuston ja kansliapäällikön välisen luottamuspulan takia:

”Jos kaupunginvaltuusto asettamansa tilapäisen valiokunnan lausunnon perusteella toteaa luottamuspulan kaupungin ja kansliapäällikön välillä ja kansliapäällikkö irtisanoutuu virastaan vapaaehtoisesti, kansliapäällikkö saa kahdentoista kuukauden palkkaa vastaavan kertakorvauksen.”

11 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, palvelukokonaisuuden johtajien virkasuhteiden siirrot
12 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttäminen
13 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen
14 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen
15 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen
16 Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan viran täyttäminen
17 Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttäminen
18 Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan viran täyttäminen

ok. Johtamisjärjestelmäuudistus etenee ja uusia johtajan pestejä täytetään sekä sisäisillä siirroilla että hakumenettelyillä. Ryhmät neuvottelivat valinnoista valtuuston yhteydessä. Yleisesti ottaen valintoihin ollaan tyytyväisiä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta

ok. Tuulivoimaloiden sijoittamiselle Helsingissä halutaan luoda pelisäännöt. Valmistelussa on huomioitu erityisesti kolme näkökulmaa:

1. Tuulivoiman sijoittamisen teknistaloudelliset näkökulmat
2. Tuulivoiman maisemavaikutukset
3. Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys

Eli missä olosuhteissa tuulivoima olisi kannattavaa, mihin niitä voidaan maisemallisesti sijoittaa ja mikä on yleinen mielipide tuulivoimaan liittyen. Se taas liittyy mm. etäisyyteen. Tässä hyvä esimerkki kyselytutkimuksesta:
Eh6AKK-Liite_pdfYleisesti ottaen tuulivoimaan suhtaudutaan positiivisesti.
Eh6AKK-Liite_pdf
Tuulivoimalat jaetaan selvityksessä kolmeen kokoluokkaan:
1. Pienen kokoluokan, mm. talojen yhteydessä , napakorkeus 15-30 metriä korkea, potkuri alle 3m
2. Paikallisen sähköntuotannon voimala, napakorkeus max 50 metriä
3. Teollinen kokoluokka, napakorkeus max 125 metriä

Näillä oletuksilla Helsinkiin esitetään kolmea eri vyöhykettä siten että teollisen kokoluokan voimaloita saisi rakentaa vain ulkomerelle, mahdollisesti Kuiva- ja Isosaarelle sekä Vuosaaren satama-alueelle. Merituulivoima on todennäköisesti Suomessa kannattamatonta. Olisikin mielenkiintoista kuulla miten Kuiva- ja Isosaari soveltuvat ympäristönsä puolesta.
sCGTj3-Liite_pdf
Paikallisen sähköntuotannon voimaloita lähimerialueelle sekä useille pienille saarille. Näille tuulisähkö on todennäköisestitaloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin pitkän merikaapelin vetäminen.

Muu Helsinki mantereen puolella olisi sitten vain pienten voimaloiden aluetta. Maakuntakaava-tasolla, eli yli 10 voimalan tuulivoimapuistoja, ei Helsingistä löydy ainuttakaan aluetta.

Helsinki tiivisti asuttuna alueena voikin olla tuulivoimalle melko haastava alue. Vuosaaren satama-alueenn ehdottaminen teollisuuden mittakaavan tuulivoimalle on hyvä avaus. Maakunta-tasolla, eli suurempien puistojen osalta, sijaintia kannattaakin hakea vähän syrjempää, jotta mahdolliset haitat olisivat vähäisempiä. Myös Isosaari on haastava – siellä mm. pesii alleja ja se on lintujen muuttoreitillä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Helsingin lausuntopohja on tiukahko ja keskittyy alkoholin terveyshaittoihin. Saimme pyynnöstäni kokonaisuudessaan myös kaupungin elinkeino-osaston huomiot alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Siellä oli monia huomioita liittyen erityisesti tapahtumien järjestämiseen, joita lausunnossa ei vielä ollut.

KAUPUNGINJOHTAJA

20 Iltakouluasia: Valtuustokauden 2017–21 strategian valmistelu

Kaupunginvaltuusto kokoontui viime viikolla seminaariin keskustelemaan kuluneen kauden tuloksista ja tulevan strategian valmistelusta. Nyt sitten kaupunginhallitus keskustelee aiheesta muodollisemmin ja varmaankin ohjaamme valmistelutyötä. Jotain muutoksia prosessiin olisi hyvä saada nyt kun koko järjestelmäkin uudistuu. Tulisiko osa neuvotteluista käydä sektoreittain?